1908 - Opheffen openbare school

Schoolnieuws. 27-08-1908
Aan de Universiteit te Utrecht zijn het doct.-examen in de rechtswetenschap de heeren W.K.S van Haastert en A.Lugt.

De Hoofdbesturen van het ,,Nederlandsche onderwijzers-genootschap<<,de>> Vereeniging van Hoofden van Scholen in Nederland <> Bond van Nederlandsche Onderwijzers<< hebben een adres aan Gedeputeerde Staten van de Provincie NoordHolland gezonden met het verzoek geen goedkeuring te verleenen aan het besluit van den raad der gemeente Uithoorn betreffende de opheffing van de openbare school te Kwakel.

Ook ongeveer 20 Katholieke ouders, die de voorkeur geven aan een openbare school boven een katholieke bijzondere school, hebben een request ingediend bij Gedeputeerde Staten, waarin zij aandringen op behoud der openbare school

Bron :Het nieuws van den dag kleine courant 27-02-1908.

De Gemeente Uithoorn 18-03-1910
Had te Kwakel een openbare school met 88 leerlingen. Ook die wilde men met huid en haar in een r.k bijzondere school omzetten. Zelfsde katholieken hadden nooit daarna verlangd. Zeven kinderen van niet- katholieken moesten maar naar Uithoorn.
Een r.k raadslid stemde tegen. De burgemeester, tevens arrondissement-schoolopziener, moest zelf erkennen: de helft der ouders voelen niets voor het bijzondere onderwijs.

Gedep.Staten van Noord-holland keuren die omzetting niet goed; nu verhoogt men het schoolgeld. Een man betaalde vroeger F 1.05 per maand, nu F4.80. Hij kan het niet betalen, en nu worden de kinderen van school gestuurd. Een bijzondere r.k school is gesticht, maar de openbare heeft nog 30 leerlingen. Die moeten door de schoolgeldheffing worden weggepest.
Iets degelijks gebeurt te Gouda. Te Schiedam, waar voor 149 kinderen geen plaats is op de openbare school, verhoogt men den leeftijd van toelating. Zoo dwingt men de kinderen naar de bijzondere school.

Bron: krant het Het volk dagblad voor de arbeiderspartij 18-03-1910

De Raad der gemeente Uithoorn: 14-11-1912
De Raad der gemeente Uithoorn heeft besloten tot opheffing van de gemeenteschool aan de Kwakel. Te Nijswiller ( L.) heeft de heer J.Bruls, hoofd der school, ingaande 1 Jan. A.s als zoodanig eervol ontslag gevraagd.

Bron: Het nieuws van den dag kleine courant : 14-11-1912

Met ingang van 01.08.1913 werd de openbare school aan de Boterdijk aan het onderwijs onttrokken. De kinderen gingen voortaan naar de RK. school aan het Kwakelsepad.