1910 - Uit de oude Doos: Het Bezwooren Kerf.

Het gedeelte van het bisdom Utrecht (het Sticht) dat ten westen van de Amstel en de Drecht lag, werd begrensd door de Heerenweg (bij Kudelstaart), de Kudelstaartseweg, de Legmeerdijk, de Randweg en de Hollandse Dijk (bij Uithoorn). Deze strook land lag zodoende met drie zijden ingeklemd in het graafschap Holland. Dit twistgebied tussen het Sticht en Holland droeg de merkwaardige naam Bezwooren Kerf. Volgens historici heeft de naam Kerf betrekking op een belastingheffing volgens een bepaalde landmeetkundige methode, terwijl Bezwooren zou kunnen betekenen: volgens gedane (gezworen) afspraak.

Alhoewel we het Bezwooren Kerf tot het Sticht rekenen, mogen we toch wel aannemen dat de graven van Holland er van tijd tot tijd een grote invloed hadden.

Aanvankelijk was het uitgestrekte Bezwooren Kerf een vrij welvarende streek.
Er werd op de landerijen vee gehouden, maar ook akkerbouw kwam er vrij veel voor. Evenals in het Hollandse deel van Kudelstaart (toen Schoonedorp genaamd) werd in de 15de eeuw in het Bezwooren Kerf begonnen met turfwinning, eerst door afgraven en later door het veel gevaarlijker slagturven. Naast de Hollandse Westeinderplassen ontstond in het Stichtse gebied het Legmeer. Tot ongeveer 1900 sprak men dan ook van de Stichtse Poel als men het Zuider-Legmeer bedoelde.

De vervening nam zo'n vorm aan dat het landverlies bij storm niet meer in de hand te houden was. Tenslotte werd zelfs de wegverbinding tussen De Kwakel en Kudelstaart verbroken. Door het land verlies en veelvuldig optredende overstromingen braken er slechte tijden aan voor het Bezwooren Kerf. Naarmate de Middeleeuwen voortschreden namen de twisten tussen Holland en het bisdom Utrecht. af. Tijdens de Hervorming in 1572 verloor de bisschop van Utrecht zijn wereldlijk gezag. Utrecht werd toen een Provincie. Het bestuur werd toen gevormd door de (provinciale) Staten en Gecommiteerde Raden (= Gedeputeerde Staten). De rechtspraak kwam in handen van gerechtshoven.

Door de strijd tegen gemeenschappelijke vijanden (zoals destijds de Spanjaarden) ontstond een hechtere samenwerking tussen de Nederlandse provincies. Tenslotte verenigden zij zich in de Republiek der Verenigde Nederlanden, die bestuurd werd door de Staten-Generaal. Later vonden er tussen de provincies nog enige grenscorrecties plaats. Zo kwam in 1820 het grondgebied ten westen van de Amstel en de Drecht bij Holland. Toen daarna in 1840 de provincie Holland werd opgedeeld in een noordelijk en zuidelijk deel kwam het Bezwooren Kerf bij de provincie Noord-Holland. Boven dit artikeltje ziet U een oude foto van de Drecht, de huidige grensrivier tussen Utrecht en Noord-Holland, in de nabijheid van de Vrouwenakkerse Brug. Links ligt de Volhardingboot, die tussen Amsterdam en Leiden voer. Op de achtergrond staat de Vrouwenakkerse molen.

Collectie: A.M (André) Winter - krantenartikel Uithoornse Courant 1983