1958 - Het nieuwe gebouw van de Coöperatieve Land- en Tuinbouwbank officieel geopend

Donderdag j.l. des middags 3 uur, werd in De Kwakel door de edelachtbare heer C.M.A. Koot, burgemeester van Uithoorn, het nieuwe bankgebouw geopend. Wij komen daar uiteraard in ons volgende nummer uitvoerig op terug.

De Coöperatieve Land- en Tuinbouwbank “Uithoorn” is onderdak verleend in De Kwakel. Velen onzer lezers zullen zich afvragen waarom dit riante bouwwerk, dat niet in het dorp Uithoorn is opgetrokken. Naar wij van welingelichte bron vernamen te vestigen in het centrum van de talrijke relaties waarover de voormalige Boerenleenbank beschikt. Het dorp De Kwakel ligt namelijk midden in het rayon dat zich uitstrekt over De Hoef, de Mennonietenbuurt, Uithoorn, De Kwakel, Kudelstaart (tot aan Vrouwentroost), de Noorder en Zuider Legmeer tot aan de gemeente Nieuwer-Amstel.

Practisch tegelijk met de openingsdatum, om precies te zijn op Zondag 23 februari, bestaat de ons meer bekende Boerenleenbank zestig jaar. Gedurende de laatste jaren is er echter veel veranderd. Men heeft zich weten aan te passen aan de eisen van de moderne tijd. Toen de heer M.B.C van Egmond van zijn welverdiend pensioen ging genieten en de nieuwe kassier, de heer Olijhoek, zijn plaats innam, werden reeds lang voorbereidingen getroffen om de bank in een nieuw ‘kleed’ te steken. Ook de naam in feite was niet passend meer. De diverse vormen van agrarische cultuur in onze omgeving ontwikkelden zich snel. De naam Boerenleenbank geraakte uit de tijd om reden dat de cliëntenkring van de bank niet meer in hoofdzaak uit veehouders bestond. Men heeft de bank dan ook omgedoopt in Coöperatieve Land- en Tuinbouwbank ‘Uithoorn’.

In de structuur van de bank is echter weinig of niets veranderd. Wel zijn de methoden van werken van de huidige personeelsbezetting gewijzigd en schakelt men over tot de meer mechanische administratie, hetgeen de accuratesse ongetwijfeld ten goede komt. Er moge dan veel van de traditionele intimiteit verloren gaan en het spreekwoord “nieuwe heren, nieuwe wetten” zal ongetwijfeld enige maanden opgeld doen, toch geloven wij dat we van veranderingen mogen spreken die evenzovele verbeteringen betekenen. Het vertrouwen dat het publiek stelt in deze bankinstelling wordt o.i. noch door deze naamsverandering, noch door de huidige personeelsbezetting, temeer daar de Raden van Bestuur en Toezicht dezelfde bleven.

De dorpskern van De Kwakel is een fraai gebouw rijk geworden. De bank staat op de hoek van de Mgr. Noordmanlaan en de Kerklaan. Het is een welgekozen plaats en als de voortekenen ons niet bedriegen en de gemeente Uithoorn zich in nog sneller tempo gaat uitbreiden, zal men met welgevallen terugdenken aan het besluit om de Coöperatieve Land- en Tuinbouwbank juist op deze plaats de vestigen.
Onze welgemeende felicitaties. Moge de nieuwe opzet volledig aan de gestelde verwachtingen beantwoorden!

Fotografie M.L. de Boer, Uithoorn (Ons Weekblad 14 februari 1958).

Gedigitaliseerd door Nel Boerman. 06-01-2016