1965 - Nieuwe Kerk voor De Kwakel

DE KWAKEL - Volgend jaar zal waarschijnlijk 'worden 'begonnen met de bouw van de rooms-kalholieke kerk in De Kwakel. Deze zal in de plaats komen van het bestaande gebouw dat, sinds het door restauratie. werkzaamheden 'zijn' toren kwijt. raak, een smet op het Kwakelse landschap werpt.

De Uithoornse architect J.C de Groot heeft er met zijn ontwerp voor het nieuwe gebouw naar gestreefd de kerk ook wat de buitenkant betreft tot het middelpunt van het dorp te maken. Bij dit streven ondervond de architect veel voordeel van het feit dat• De Kwakel waarschijnlijk uit laagbouw blijft bestaan, zodat het kerkgebouw niet kan worden "verdrongen" door hoge flats.

Voldaan
De kerk bestaat uit een hoge centrale ruimte met 550 plaatsen. Het altaar is centraal geplaatst, zodat aan het verzoek van de Kwakelaar is voldaan die op de vraag: ,,Waar moet het altaar komen?" antwoordde: "In de kerk". Naast de hoofdruimte komt een lage hof met de dagkerk. De toegang hiervan ligt op een binnenhof. Het gebouw bevat ook een zaaltje voor buitenkerkelijk gebruik en een pastorie.

Dak
Wanneer aIle plannen worden verwezenlijkt, krijgt het dak een koperen bekleding. Voor de Kwakelse gemeenschap betekent het gereedkomen van het ontwerp een mijlpaal. Dank zij spectaculaire acties, onder meer door de beroemde veilingen is men erin geslaagd een bouwsom van f 250.000.- bijeen te brengen. En niemand wijfeit eraan dat de Kwakelaars nog wel voor meer opvallende prestaties op dit gebied zullen zorgen.

Pastoor J. Versteeg, die de bouwactiviteiten in zijn parochie heeft geleid, zal de verdere realisering van de plannen niet als Kwakelse herder meemaken. Eind maart gaat hij met emeritaat, omdat hij het noodzakelijk vindt dat de talrijke kerkbouwactiviteiten worden geleid door een jongere kracht.

Bron : De Amstellander - 28-01-1965 / Collectie Piet (P.B) Breuren
Foto: Dit is de zuidzijde van het kerk gebouw. De onderbouw is geheel dicht; daarboven komt een glasrand die langs het gehele bouw loopt. Daarboven begint het koperen dak.