1987 - Bestemmingsplan De Kwakel

Voor de kern De Kwakel en omgeving is een ontwerp-bestemmingsplan gemaakt, het bestemmingsplan ‘'De Kwakel 1987" geheten. Het plan ligt tot 6 maart 1987 voor een ieder ter inzage op de afdeling plannen van de bestuursdienst gemeente Uithoorn, stadskantoor, kamer 29, Boerlagelaan 6 te Uithoorn.

Een ieder die meent bezwaren tegen het ontwerp-bestemmingsplan (of een onderdeel ervan) te hebben kan deze tot 6 maart kenbaar maken aan de gemeenteraad. Het is daarbij uiteraard van belang dat men uitlegt waarom men bezwaren tegen het plan (of een onderdeel daarvan) heeft. Die bezwaren moeten schriftelijk worden ingediend en gericht aan de gemeenteraad van Uithoorn, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn.

Vervolgens wordt door de raadscommissie voor ruimtelijke ordening een hoorzitting gehouden, waarin de indieners van de bezwaarschriften hun bezwaren mondeling kunnen toelichten. De raadscommissie bestaat uit een aantal raadsleden. Deze commissie brengt na de hoorzitting een advies over de bezwaar-schriften uit aan het college van burgemeester en wethouders. De hoorzitting zal plaatsvinden op dinsdag 26 mei 1987 in het nieuwe gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk.

Nadat het college van burgemeester en wethouders het advies van de raadscommissie heeft besproken en daarover heeft beslist, doet het college een voorstel inzake het plan "De Kwakel 1987" aan de gemeenteraad.

Uiteindelijk stelt de gemeenteraad in een openbare vergadering het bestemmingsplan vast. Deze vergadering vindt plaats op donderdag 25 juni 1987 in het gemeentehuis aan de Laan van Meerwijk. In die vergadering beslist de gemeenteraad over de ingediende bezwaren, die gegrond of ongegrond kunnen worden velaard. Naar aanleiding daarvan kan de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vaststellen. Nadat de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, wordt het plan ter goedkeuring gezonden naar Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland (het dagelijks bestuur van de provincie). Het plan doorloopt dan weer een procedure, die na de beslissing van GS mogelijk gevolgd wordt door een procedure bij de Kroon.

Nadere Informatie
Wilt u nadere informatie over het ontwerp- bestemmingsplan "De Kwakel 1987" en/of over de procedure dan kunt u kontakt opnemen met de afdeling plannen van de bestuursdienst dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 20.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Het ontwerp-bestemmingsplan "De KwakeI1987" voor het dorp De Kwakel en direkte omgeving is in opdracht van burgemeester en wethouders van Uithoorn door het stedebouwkundig bureau VVK architectuur en Stedebouw BV in nauwe samenwerking met de afdeling plannen van de bestuursdienst van de gemeente Uithoorn gemaakt. In het plan wordt de toekomstige ontwikkeling van De Kwakel beschreven. Het bestemmingsplan geeft aan hoe het gemeentebestuur deze ontwikkelingen ziet.
Men kan vinden welke gronden bijvoorbeeld bestemd zijn voor woningbouw, industrie, openbare gebouwen, tuinbouw, sport en recreatie, verkeer enz. Het zal duidelijk zijn dat een bestemmingsplan voor iedereen belangrijk is.

Het voorontwerp van het plan De Kwakel is in november 1985 in de openbaarheid gegaan. Op een zeer druk bezochte informatie-avond op 18 november is er in restaurant Leenders een nadere toelichting gegeven op dit voorontwerp. Thans zijn de verdere voorbereidingen van het ontwerp afgerond en het plan De Kwakel in procedure gebracht.

Het ontwerp wijkt op enkele punten af van het voorontwerp van het plan, zoals dat in november 1985 is gepresenteerd. De wijzigingen zijn het gevolg van het overleg dat met inwoners van Uithoorn en De Kwakel, belanghebbenden, rijks- en provinciale diensten en belangengroeperingen heeft plaatsgehad.
Zij die met betrekking tot het voorontwerp schriftelijk hebben gereageerd zijn alleen van het resultaat van dit overleg en de wijzigingen op de hoogte gebracht. De belangrijkste punten waarop het ontwerp-bestermmingsplan -zoals dat thans ter inzage ligt- afwijkt van het voorontwerp zijn de volgende:
- Het geprojecteerde bedrijventerrein op de hoek Hoofdweg / Vuurlijn is komen te vervallen.

Aan de gronden is weer de bestemming agrarische doeleinden, zoals in het bestemmingsplan "Landelijk gebied 1984", gegeven.
- Om de ontwikkelingen in het dorpscentrum De Kwakel, met name de hoek Kwakelsepad/Kerklaan, soepel te kunnen aanpakken is aan dit gebied is het centrum in plaats van de gedetailleerde bestemming"centrumdoeleinde" de bestemming "centrum gebied" gegeven. Dit biedt meer mogelijkheden bij de verdere invulling van het centrum.
- Om de Kwakelse woonbehoefte in de komende tien jaar te kunnen opvangen was in het voorontwerp-bestemmingsplan voor twee gebieden aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om de huidige bestemming glastuinbouw te wijzigen in een bestemming woningbouw. Het betrof de grond gelegen tussen de Mgr. Noordmanlaan en het fort De Kwakel en de grond gelegen tussen de Vuurlijn, Ringdijk, KwakeIsepad en Boterdijk (het gebied achter de R.K. kerk).

Deze bevoegdheid om de bestemming in de toekomst te wijzigen is komen te vervallen.
Het gebied tussen de Mgr. NoordmanIaan en het fort De Kwakel krijgt in het ontwerp de bestemming woningbouw. Het gebied achter de R.K. kerk behoudt de bestemming glastuinbouw.

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in het ontwerp-plan "De Kwakel 1987" ten opzichte van het voorontwerpplan.

Het ontwerp-bestemmingsplan "De Kwakel 1987" biedt mogelijkheden voor een opknapbeurt, een reconstructie van het dorpscentrum zoals de Kerklaan/Drechtdijk. Voor De Kwakel is volgens een berekening tot 1994 behoefte aan ruim 400 woningen. Het ontwerpplan biedt mogelijkheden voor woningbouw in De Kuil II en De Kuil III (het terrein dat wordt omsloten door de Freesialaan/Chrysantenlaan, de Vuurlijn en het KDO-sportpark), het terrein van de voormalige school aan de Anjerlaan ( De Robbedoes is thans in gebruik als jeugthonk in afwachting van de bouw van een nieuw dorpshuis De Quakel), het terrein tussen de Mgr. Noordmanlaan en het Fort De Kwakel, het terrein tussen de Mgr. Noordmanlaan, het Kwakelsepad en de Kerklaan (het terrein van het huidige dorpshuis De Ouakel en de voormalige St. Jozef school), het terrein van de .voormalige school De Waterjuffer aan de Gerberalaan.

Twee terreinen aan de Boterdijk 201 (constructiebedrijf De Kwakel B.V ) en de Boterdijk 215 (aannemersbedrijf Omtzigt). Deze twee terreinen zijn tezamen ongeveer driekwart hectare groot.
Er zouden 20 tot 45 woningen kunnen worden gebouwd.
Het gebied gelegen ten oosten van de Boterdijk 88 tussen de Vuurlijn en de Boterdijk heeft een open agrarische bestemming (geen kassenbouw) en de bestemming landschappelijk waardevol gebied gekregen. Het gemeentebestuur wil dit gebied open houden en voor zover nodig en mogelijk open maken. Met het oog op de ontwikkeling van Meerwijk-West en gezien de grote landschappelijke waarden aldaar en in de directe omgeving (het Zijdelmeer) vindt het gemeentebestuur het gewenst dat dit gebied vrij van kassen blijft. Door de openheid, die er nu nog is, vormt dit gebied een contrast met de toekomstige woninqbouw In Meerwijk. Het plan biedt nieuwe kansen voor de (glas) tuinbouw door reconstructie van de oude glastuinbouwbedrijven. Op deze kaart staat het plangebied van De Kwakel aangegeven. Het plan beslaat de bebouwde kom van De Kwakel en de aanliggende gronden naast de Boterdijk tot voorbij het EIzenlaantje, de Vuurlijn en de Drechtdijk.

Ter oriëntatie is een aantal straatnamen vermeld. Aangegeven zijn de toekomstige mogelijkheden voor woningbouw na De Kuil II en De Kuil III. Die mogelijkheden zijn het terrein aan de Chrysantenlaan (1), het terrein van de voormalige school De Robbedoes (2), het terrein bij de voormalige school De Waterjuffer (3), het terrein rond het Dorpshuis De Kwakel (4), het gebied tussen de Mgr. Noordmanlaan en het Fort De KwakeI (5). Verder zijn aangegeven de R.K. kerk (6) en het terrein tussen het Kwakelsepad en de Vuurlijn (7). De bestemming woningbouw is ook gegeven aan twee terreinen aan de Boterdijk.

Uitbreidingsplan De Kwakel januari 1988
Bron: Uithoornse Courant Januari 1987 /collectie Andre Winter