1997 - Verkeersveiligheid in De Kwakel minder belangrijk dan monument?

De Kwakel - Bewoners van het Kwakelsepad hebben het college van burgemeester en wethouders per brief laten weten dat zij het ongewenst vinden dat de ontsluiting van de nieuw aan te leggen woonwijken die gepland zijn aan de west- en oostzijde van de Boterdijk via het Kwakelsepad zal gaan plaatsvinden. Tijdens de voorlichtingsinspraakavond van maandag 1 december hadden zijreeds de nodige handtekeningen geplaatst bij dit onderdeel van de woningbouwplannen.

Monument
Een directe ontsluiting van de woonwijk op de Noorddammerweg is niet mogelijk omdat een doorsnijding van de Vuurlijn niet mogelijk zou zijn vanwege het gegeven dat de Vuurlijn een onderdeel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam. Dit historisch belangrijk monument staat op de Werelderfgoedlijst en is derhalve verboden gebied. Althans. zo wordt algemeen aangenomen. Dit betekent dat er naar alternatieven is gezocht en in de plannen wordt de ontsluiting van het Kwakelsepad als redelijk alternatief genoemd. Maar niet in de ogen van de bewoners van het Kwakelsepad dus.

Verkeersveiligheid
In de toelichting op de bouwplannen wordt aangegeven dat per woning gemiddeld zes auto-vekeers-bewegingen per dag worden gemaakt. Er staan 364 woningen gepland en dat zou neerkomen op 2184 bewegingen. In dezelfde toelichting wordt tevens aangegeven dat tachtig procent van de auto-verkeersbewegingen in de richting van de Noorddammerweg gaan. Dit betekent, dat bij ontsluiting van de woonwijk op het Kwakelsepad geaccepteerd wordt, dat op de toch al smalle wegen in De Kwakel 1747 in de ogen van de bezwaarmakers nodeloze verkeersbewegingen gemaakt worden. Het accent zal hierbij voornamelijk op de ochtend en avondspits vallen en juist dan zijn de wegen in het dorp, ondanks de Noordzuidroute, toch al overvol.

Naast het aspect verkeersveiligheid veroorzaakt het nodeloze omrijden door het dorp met lage snelheden en veel stops ook nog eens extra luchtverontreiniging. Nadat tijdens de inspraakavond naar voren was gebracht dat een logische directe ontsluiting van de woonwijk op de Noorddammerweg niet mogelijk is omdat de provinciale monumentendienst een doorsnijding van de Vuurlijn niet toestaat, hebben de bewoners van het Kwakelsepad inlichtingen ingewonnen bij de provincie.

Niet zo zwart-wit
Navraag heeft geleerd dat de zaken wellicht niet zo zwart-wit liggen als wordt voorgesteld.
Een voorstel met het verzoek de Vuurlijn te mogen doorsnijden zal in principe een negatief advies krijgen. Het bestuur van de provincie zal hierover een beslissing nemen en bij deze beslissing zullen de argumenten van de aanvrager, in dit geval dus de gemeente Uithoorn, zwaarwegend zijn. Naar de mening van de bewoners van het Kwakelsepad is het aspect verkeersveiligheid voor het hele dorp zwaarwegend genoeg om het in ieder geval te proberen.

Boterdijk
Voor de ontsluiting van het plangebied ten oosten van de Boterdijk kan worden gekozen voor een kruising waarbij niet linksaf en rechtsaf mag worden geslagen en op deze manier wordt extra verkeerslast voor de Boterdijk vermeden. Een ander alternatief is ook gevonden in een ontsluiting nabij de driesprong Vuurlijn en Ringdijk, maar daar is nog nauwelijks aandacht aan geschonken. De bewoners van het Kwakelsepad rekenen erop dat het gemeentebestuur alle mogelijkheden serieus onderzoekt alvorens een besluit genomen wordt over de bouwplannen inclusief de ontsluitingswegen.

Handtekeningenactie
Teneinde hun woorden kracht bij te zetten zijn de bewoners van het Kwakelsepad een handtekeningen actie gestart. Zij vinden dat het belang van alle Kwakelaars, en daarbij natuurlijk de schoolqaande kinderen, in het geding is en dat er alles aan gedaan moet worden om een zo verkeersveiliq mogelijke oplossing te zoeken. En dat is in de ogen van deze bewoners een doorsnijding van de Vuurlijn.
De handtekeningenlijsten liggen bij Bakker Gerard in 'De Kuil', een aantal winkeliers waaronder de E -Markt en bij het postkantoor en enige haast is geboden. De initiatiefnemers zullen alles in het werk stellen om het thans voorliggende bouwplan, inclusief de ontsluitingswegen, een andere richting op te sturen, letterlijk en figuurlijk, en zij rekenen daarbij op veel steun van de Kwakelse bevolking. Wij houden u van de resultaten op de hoogte.

________________________________________________________________________

Reactie van onze lezer(s).

Waar is "mijn De Kwakel'' gebleven?

Maandagavond 1 december was het een drukte van belang in het gemeentehuis i.v.m. de nieuwe bouwplannen in De Kwakel. Na de pauze kon men vragen stellen en" suggesties doen. Er kwam ook een meneer aan het woord die sprak namens de bewoners van de Hooilaan.
Hij zei, onder andere, dat het zonde van het landschap was en dat zij hun uitzicht zouden missen. Wat jammer dat de mensen hier veertig jaar geleden niet woonden.

Waar wij slootje sprongen in De Kuil die toen nog groen was zover het oog reikte. Of in de jaren zestig, toen wij, bij wijze van spreken met je ogen dicht, via de Boterdijk naar school fietsten. Links het 'rooie dorp' en rechts uitgestrekte weilanden. Het zal zo'n tien jaar geleden zijn dat 'ons' kermisterrein werd volgebouwd met o.a. de Hooilaan. De kermis moest wéér verplaatst worden toen in de Kuil nog meer woningen werden gebouwd. In rap tempo werd daarna mijn jeugd afgebroken. De lagere school verdween voor appartementen en de kleuterschool, waar ook mijn kinderen nog naar de speelzaal gingen, voor eengezins-woningen. De kassen van Fa. Zaal, waar wij als pubers stek gingen steken, maakte plaats voor 'de Wilgenhof'. Het leek wel of de videoknop op 'fast forward' was blijven steken.

Ik zou wensen dat mijn kinderen ook over de Boterdijk konden fietsen zonder ogen in hun achterhoofd. Ik wil ook alles wel houden zoals het was. Zo rustig, zo groen.
Die mensen missen straks hun uitzicht. Je moest eens weten wat ik allemaal mis.
Greet Verhoef
Kwakelse pad, De Kwakel

Bron : Nieuwe Meerbode - 10-12-1997 / Collectie Andre Winter.
Foto: KeJaKo Fotografie