1859 - De Boeren-goudmijn, tijdschrift voor de nederlandschen Landbouw

Ziekte in de veestapel kon een boer ruïneren en aan de rand brengen van de afgrond. Door de eeuwen heen zijn er allerlei middelen op ziek vee losgelaten. Hier een middel uit 1858 tegen ‘de varkensziekte'.

Ben Voorend.

(53) Middel tegen de varkensziekte van T.L. Nuijens te Amstelveen. In No. 3  (blz. 373) der med. en ber. Van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw 1858, komt eene mededeeling van den Hr.Nuijens te Amstelveen (gedateerd 4 Nov. 1858), hoofdzakelijk inhoudende, dat hij met goed gevolg als middel tegen de varkensziekte heeft gebruikt: zwavelzuur drie ons medicinaal, water een en twintig ons, met de bijvoeging dat het zuur langzaam en hij gedeelten bij het water wordt gevoegd: ,, Men geeft volwassen,, varkens s’morgens en s’avond elk één lepel vol te drinken; ,,biggen naar evenredigheid minder.” Nog wordt de volgende staat vermeld van gedane proeven met het genomen middel.

  Aan het slot van de mededeeling des heeren Nuijens berigt J.Leenders, landman aan de Kwakel onder Uithoorn, dat hij jaren achtereen varkens aan de bekende ziekte heeft verloren, maar de laatste twee jaren de ziekte niet meer heeft bespeurt;
dat hij in deze twee jaren gebruik gemaakt heeft van het middel van den Hr.Nuijens als voorbehoedmiddel, door het van Mei tot November dagelijks door het gewone drinken in te geven. ( Deze proeven verdienen navolging).

Op de algemeene vergadering der Hollandsche Maatschappij in Sept. 1885, werden belangrijke debatten over de middelen tegen de varkensziekte gehouden ( zie de aangehaalde med. Enz. bl. 294). De Hr. Amersfoort berigtte onder andere, dat hij houtskool uit den bakkers oven in het varkenshok deed werpen, dat de varkens die kool gretig nuttigeden, en dat hij sints 3 jaar van de ziekte is verschoond gebleven.

Bovendien geeft hij pekel, waarin de kaas gemaakt is, aan de varkens onder het eten.
Wij bevelen aan belangstellenden de genoemde debatten in de med. enz. ter lezing en ter overweging aan. Nog wijzen wij op een eveneens in genoemde med. (bl. 376)