1875 - Faillissement S.H Hendrikse

De homologatie betekent: dat de rechter akte neemt van het bemiddelingsakkoord tussen de partijen, waardoor dit akkoord authentiek en uitvoerbaar wordt. Zodra de partijen een schriftelijk akkoord hebben opgesteld met de hulp van de bemiddelaar, kunnen ze dit akkoord laten 'homologeren'.

Bron: Algemeen Handelsblad 08-10-1875

Homologatie accoord.
Bij vonnis der Arrondissementsrechterbank te Amsterdam, 1ste Kamer, dd. 4 October 1875, is het accoord in het Faillissement van SIPPE HERIS HENDRIKSE, Timmerman en Molenaar, wonende aan de Kwakel, gemeente Uithoorn, door mr. J.A.N. TRAVAGLINO, aangeboden, gehomologeerd.
De uitbetaling der bedongen procenten zal plaats hebben, op maandag 11 October 1875, des ongeteekende, Heerengracht, hoek Korsjespoortsteeg, SS 77, te Amsterdam.

De Curator in voornoemd Faillissement
(35722) A.J.J. SALM