1884 - Besluit aanleg rijweg ( Boterdijk - Drechtdijk )

Van den toren in de buurtschap Kwakel, gemeente Uithoorn, en evenzoo uit de huizen van vele ingezetenen wapperden gisteren de vlaggen, om daardoor hunne ingenomenheid te kennen te geven met een den vorigen dag genomen raadsbesluit, waarbij besloten werd den Boterdijk tot rijweg aan te leggen, alsmede dat een rijweg gemaakt zal worden van de Vrouwenakker naar de Kwakel, waardoor in een lang gevoelde behoefte wordt voorzien.
Door het aanleggen van eerstgenoemden weg, wordt te land de kortste verbinding tot stand gebracht tusschen Haarlen en Utrecht.

Bron: Het nieuws van den dag kleine courant - 02-02-1884.


Ingezonden. Uithoorn 30 Sept.

Mijnheer de Redacteur!
De communicatie in onze gemeente was nooit onder de volmaaktheden te rangschikken, vooral de wijk Kwakel en Vrouwenakker stonden bitter slecht met elkander in verbinding. Verbeeld u : twee welvarende buurtjes met elkander verbonden door een wijde sloot, welke sloot aan beide kanten met flinke boerderijen pronkt. Geen dier boeren kan zijn erf verlaten of hij moet het varende doen. Dat die soort van communicatie in het najaar en in den winter hare schaduwzijde heeft laat zich licht begrijpen.

Nu is men er eindelijk in geslaagd voor zoover met elkander in overeenstemming te komen als vooreerst voldoende is. Er is dezen zomer een rijweg gemaakt, die gedeeltelijk uit de kas van den Uithoornschen polder, gedeeltelijk door giften van partikulieren en gemeente-subsidie werd bekostigd. Slechts ontbreken nog eenige meters puin en de weg is in orde. Die weg zou een groot gemak opleveren voor verschillende omliggende gemeenten. De afstand van Amsterdam wordt er aanmerkelijk door verkort, en vooral bewoners van den drooggemaakte Legmeerplas zouden er groot gemak en voordeel door ondervinden, als …. de weg toegankelijk was voor het publiek: maar dat zal zoo niet mogen zijn.

De gemeenteraad van ons dorp heeft toegestemd en subsidie beloofd, onder uitdrukkelijke voorwaarde, dat genoemde weg alleen bereden mag worden door burgens uit de gemeente Uithoorn, of ingelanden van den Uithoornsche polder. Vreemdelingen mogen hunne aan den weg wonende vrienden bezoeken, maar moeten terugkeeren langs den weg die zij gekomen zijn.
>> Wij een weg maken en een ander er op rijden; ik zou je danken,<< zegt de meerderheid in onzen gemeenteraad. Wij zouden wel eens willen weten wat ze zeggen zouden indien andere polders en gemeenten evenzoo deden.

Dat echter dit middeleeuwsche boeren gemeenteraads, besluit door onze gedeputeerden zal bekrachtigd worden gelooven wij niet. Wij hechten nog geloof aan gezond verstand.

N.

Bron: Het nieuws van den dag kleine courant -06-10-1884