1937 - Hulp aan boeren en tuinders

Zooals bekend is door den minister van Sociale Zaken op 4 Januari J.l een rondschrijven, dat wij inmiddels plaatsten, gericht tot dertien inspecties voor de werkverschaffing, waarin de minister mededeelt een proef te willen namen met de plaatsing van de kleine boeren en tuinders in werkverschaffing op eigen bedrijf.

Daar de gemeente Uithoorn , vooral in het dorp de Kwakel vele kleine in nood verkerende tuinders telt, werdzij als proefgemeente aangewezen.

Op Zaterdag 9 Januari J.l had omtrent de organisatie van deze proef een bespreking plaats tusschen het gemeentebestuur en den bedrijfsconsulent voor den landbouw in de provincie Noord-Holland, den heer C.Brakman, waarna terstond door den bedrijfsconsulent een diens assistent tezamen met den wethouder voor land – en –tuinbouwaangelegenheden en den gemeente - opzichter op plus minus zestig bedrijven werd nagegaan, welke duidelijk en controleerbaar werk in werkverschaffing kon worden uitgevoerd.

Er werd zooveel spoed betracht, dat binnen een week niet alleen de hele organisatie tot stand kwam, doch zelfs werd via den Rijksinspekteur voor werkverschaffing in Noodwijk, met wien de burgemeester van Uithoorn op Vrijdag 15 Jan. J.l een laatste bespreking hield, de toestemming van den minister van Sociale Zaken verkregen om reeds op maandag 18 Januari met de proef een aanvang te maken.

Hierdoor is derhalve dank zij de vlotte medewerking van het departement van sociale zaken, de rijksinspectie en den bedrijfsconsulent, Uithoorn de eerste gemeente in Nederland, alwaar de proef wordt toegepast, zeer tot tevredenheid van de in nood verkeerende tuinders en boeren.

Bron : Limburgse koerier provinciaal dagblad 19-01-1937