1988/1994 - Adrianus Petrus Loos - Pastor

Adrianus Petrus Loos
geboren: in 1929
priester gewijd: 26 mei 1956
kapelaan: a. van 1956 – 1958 te Warmond
b. van 1958 – 1962 te Heiloo
c. van 1962 – 1969 te Beverwijk

benoemd tot pastor: a. van 1969 – 1974 te Amsterdam
b. van 1974 – 1987 te Zuidermeer
= vanaf 1982 naast het pastoraat van Zuidermeer
Ook pastor van Spierdijk.
c. in 1987 voor 4 maanden waarnemend pastor te Hensbroek
d. in september 1988 benoemd tot pastor van de parochie St. Jans Geboorte te De Kwakel.
= geïnstalleerd door deken Kas.

met emiraat: met ingang van 1 oktober 1994
= na zijn emiraat bleef pastor Loos in De Kwakel wonen.

bijzonderheden: a. Gedurende zijn pastoraat in Zuidermeer heeft hij zich ook bezig gehouden met verstandelijk gehandicapten in de provincie Noord-Holland.
= In 1982 bouwde pastor Loos dit deel van zijn werk af. Hij
werd toen naast pastor van Zuidermeer ook pastor van Spierdijk.

b. Hij verleende medewerking aan het uitkomen van een
kinderbijbeltje. Daarna maakte hij een boekje met gebeden
voor ouderen en voor kinderen.

c. De grote hobby van pastor Loos is het samenstellen van
puzzels. Hij heeft het plan opgevat om na z’n emeritaat
de door hem gemaakte raadsels/puzzels uit te geven.
De opbrengsten wil hij dan beschikbaar stellen voor sociale
doelen.

Ter gelegenheid van zijn 40 jarig priesterjubileum
heeft pastor Loos een boekje uitgegeven
met 120 door hem gemaakte limericks.
Het maken van limericks is een hobby van
pastor Loos.
De bezoekers van de speciale Eucharistieviering
hebben zo’n boekje aangeboden gekregen.

Hieronder enige limericks uit het boekje
Een pas gewijde diaken kreeg in Grouw
eens een fikse ruzie met zijn vrouw
De mensen zagen
vele dagen
een a-liturgisch mens: zijn oog was blauw!

Een pastorale werker in Haps
lustte graag een glaasje snaps
Zijn zoon van drie
vroeg in de pastorie:
“Is dat nou wijwater, paps?”

Een jonge priester kwam in Heerde
waar hij alle vrouwen weerde.
Maar na een tijd
kreeg hij spijt.
Hij was toen een bekeerde.

Een vrome pastor te Ommel
hoort het zoemen van een hommel.
Hij pakt zijn brevier
en slaat met plezier
erop los; het werd een grote rommel.

Een diaken kwam in Otterloo
en kreeg een mooie stool kado.
De mensen zeiden hem:
“U hebt een mooie stem,
U preekt zeker over God of zo!

Een pastorale werker heeft in Papenveer
een hekel aan het jachtige verkeer.
Hij gaat te voet
en “als het moet”
zo zei hij: “doen alle papen dat ook wel weer!”

De Kwakel laatste parochie voor pastor Loos
De Kwakel – In een volle kerk heeft deken G. Kas zaterdagavond A.P. Loos geïnstalleerd als nieuwe pastor in de rooms-katholieke parochie Sint Jan Geboorte in De Kwakel. Loos volgt pastor G. Limburg op, die een half jaar geleden wegens ziekte terugtrad.
Na het groot seminarie in Warmond te hebben doorlopen, werd Adrianus Petrus (Adri) Loos in 1956 tot priester gewijd. Loos (58) werd in dat zelfde jaar kapelaan in zijn studieplaats. Vanaf 1958 tot 1962 werkte hij als kapelaan in Heiloo en van ’62 tot ’69 in Beverwijk. In ’69 werd hij als pastor in Amsterdam geïnstalleerd. In ’74 verliet hij de hoofdstad om pastor te worden van een parochie in Zuidermeer.
In die tijd ging de priester in zijn functie als pastor zich ook bezighouden met verstandelijk gehandicapte kinderen in de provincie. “Ik bezocht onder andere gezinsvervangende tehuizen en organiseerde daar kerkdiensten. Ook gaf ik catechese op scholen.” In 1982 bouwde Loos dat deel van zijn werk langzaam af en werd hij, naast pastor van Zuidermeer, ook pastor van Spierdijk.

In ’87 werd de nieuwe Kwakelaar voor vier maanden benoemd als waarnemend pastor in Hensbroek. Na die periode werd het volgens hem tijd dat de accu weer eens werd opgeladen. “Je merkt dat je zoveel jaren achter elkaar hebt doorgehold en dat het tijd is om wat afstand te nemen.” Tijdens die “sabbat periode” heeft de pastor een half jaar gestudeerd. “Ik heb dat half jaar als zeer weldadig ervaren.”
De nieuwe pastor heeft eigenlijk geen goede verklaring voor de vele wisselingen in zijn loopbaan. “Vroeger werd de overplaatsing van de ene naar de andere parochie altijd van hogerhand bekend gemaakt. Nu hoor je dat er op een bepaalde plaats een vacature beschikbaar is en daar kan je dan zeg maar op solliciteren.” Zo is het ook in De Kwakel gegaan. Voorafgaande aan zijn benoeming, zijn er verschillende gesprekken geweest tussen de deken, Loos en het kerkbestuur. De drie partijen kwamen tot de conclusie, dat de priester prima op zijn plaats zou zijn in De Kwakel.

Laatste parochie
Na dertien jaar in het kleine Zuidermeer te hebben gewerkt, maakt Loos de indruk best blij te zijn met z’n nieuwe werkplaats. “Ik had er tot m’n vijfenzestigste kunnen blijven zitten, maar dan was ik compleet vastgeroest. Ik wist dat als ik nog een keer wilde veranderen, het nu moest gebeuren. Ik denk dat dit mijn laatste parochie zal zijn. Onder pastores bestaat geen pensioengerechtigde leeftijd, zodat ik in principe hier bijvoorbeeld tot mijn vijfenzeventigste kan blijven zitten.’
“Ik vind het contact met de mensen, het individueel parochiaat, erg belangrijk. Contact met mensen uit alle lagen van de bevolking, jong en oud.” Loos is dan ook van plan de parochianen thuis te bezoeken of op de parochie te ontvangen om het contact levend te houden.
De kersverse pastor heeft in het verleden een aantal keren meegewerkt aan de totstandkoming van boeken. Zo coördineerde hij onder andere de realisatie van een kinderbijbel. “De teksten daarvoor waren geschreven door kinderen en het geheel was opgesierd met tekeningen die door een mongool waren gemaakt.” De bijbel verscheen in een oplage van tweeduizend en is inmiddels niet meer te verkrijgen. Ook maakte hij een boekje met gebeden voor ouderen en een boekwerkje met gebeden voor kinderen. “Ik vind dat erg leuk werk.” Mogelijk dat de pastor ooit nog eens een boekje voor kinderen gaat maken met bijbelse puzzels.
Vanwege zijn werk met geestelijk gehandicapten, kent hij een groot deel van de provincie Noord-Holland, maar De Kwakel hoort daar niet bij. “Ik ben er toevallig wel eens geweest, omdat vrienden hier een vakantiehuisje hebben, maar niet voor mijn werk.” Hij verwacht dat de Kwakelaars niet veel anders zullen zijn dan de Westfriesen. “Ik sta er vanwege mijn onbekendheid nog onbevangen tegenover, maar ik heb wel begrepen dat de meelevendheid met de kerk hier bijzonder groot is.”


Pastor A.P. Loos
Een publicatie van 14.09.1988 in de Uithoornse Courant ter gelegenheid van zijn installatie als pastor van De Kwakel.

Pastor Loos (rechts) en deken Kas tijdens de installatie.

 

Pastor Loos 40 jaar priester - 1996
De Kwakel – Op zondag 26 mei is het feit herdacht dat pastor Adri Loos 40 jaar geleden tot priester is gewijd. Daartoe werd een speciale eucharistieviering gehouden in de kerk Sint Jan’s geboorte in De Kwakel. De dienst werd voorgegaan door de jubilaris tezamen met twee broers. Voor de zang waren vier Uithoornse zangkoren verantwoordelijk die onder andere drie liederen zongen die pastor Loos zelf heeft geschreven.

“Het was een grandioos feest en ik denk er met een heel warm gevoel aan terug”, zegt de pastor. “Er waren niet alleen veel parochianen aanwezig maar ook veel vrienden en kennissen van buiten Uithoorn en De Kwakel. Ik hoorde dat sommige mensen die mij persoonlijk hadden willen feliciteren zijn weggegaan omdat het zo druk was. De komende weken zal ik het nog wel druk hebben met het beantwoorden van alle post die ik heb gekregen.
Pastor Loos was tot oktober 1994 pastor in De Kwakel. Na zijn emeritaat heeft hij een half jaar niets gedaan, waarna hij teamleider werd van een team van vier geestelijk verzorgers van twee bejaarden- en verpleegtehuizen in Oegstgeest en Leiden. “Ondanks al mijn hobby’s wilde ik toch ergens aan gebonden zijn, een stukje verantwoordelijkheid hebben. Ik vind het werk heel plezierig, je bent er de meeste dagen even tussenuit.”

Loopbaan
In de afgelopen 40 jaar heeft pastor Loos verschillende werkzaamheden verricht. “Op 26 mei 1956 ben ik door bisschop Huibers tot priester gewijd, samen met 34 andere nieuwe priesters. Na mijn priesterwijding ben ik achtereenvolgens kapelaan geweest in Warmond, Heiloo, Beverwijk en Amsterdam. In Beverwijk had in contacten gekregen met ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen en dat heeft mij eigenlijk nooit meer losgelaten. Ik heb toen in 1974 aan de bisschop gevraagd te mogen werken met verstandelijk gehandicapte kinderen vanuit een kleine parochie. Die parochie werd Zuidermeer in de buurt van Hoorn. Ik heb toen geruime tijd in de zwakzinnigenzorg gewerkt en na een tiental jaren ben ik eerste geestelijk verzorger geworden in een nieuw centrum in Purmerend. Na enkele jaren werd ik gevraagd pastor te worden in Spierdijk en heb toen mijn activiteiten in de zwakzinnigenzorg afgebouwd.
Op een gegeven moment wilde ik wat anders. De Kwakel kwam vrij en daar had ik echt zin in, een uitdaging in een hele nieuwe regio die ik nog niet kende. Zes jaar lang ben ik met heel veel plezier in De Kwakel pastor geweest.”
Pastor Loos kijkt met veel voldoening terug op zijn loopbaan. “Ik zou het zo weer doen als ik de keuze had. De omgang met mensen, dat wil zeggen zowel in vreugde als verdriet, vind ik het mooiste van mijn werk. Deze omgang vormt namelijk de basis voor al je preken. Doel van preken is dat je het evangelie verkondigt maar dat moet je zo doen dat het de mensen aanspreekt.”

Hobby’s
De vrije tijd die pastor Loos heeft weet hij goed te vullen met de vele hobby’s die hij heeft.
Een van zijn leukste hobby’s is het maken van bijbelse puzzels. Deze puzzels geeft hij maandelijks uit in het blad “Bijbels bezig zijn”. De puzzelaars hoeven geen bijbelkennis te hebben of in het bezit te zijn van een bijbel. Er zijn op dit moment ongeveer tachtig abonnees. De meeste kosten gaan op aan de portokosten maar wat overblijft gaat naar goede doelen. Een abonnement kost ƒ 42,00 per jaar inclusief portokosten en kan aangevraagd worden bij mevrouw Zeldenthuis, Wilgenhof 11 in De Kwakel.
“Koken en dinertjes klaarmaken zijn ook een grote liefhebberij van mij. Vaak geef ik vrienden en familie voor hun verjaardag een tegoedbon voor een etentje bij mij thuis. Ik word bij het koken geholpen door twee jongens. Ieder jaar komen de burgemeester en de notaris samen met hun vrouwen bij mij eten. Dat is altijd heel genoeglijk en er is volop gespreksstof omdat wij alle drie hebben gewoond of gewerkt in de kop van Noord-Holland.”

Veranderingen
Veertig jaar is een lange periode en er is intussen veel veranderd in de maatschappij en de kerk. “De vrijheid die de mensen tegenwoordig hebben om zelf hun verantwoordelijkheden te bepalen vind ik heel positief. Tijdens mijn jubileum was de kerk stampvol. Ik weet nu dat die mensen vrijwillig komen, vroeger zat er dwang achter. Als ik zondags een gezin met kinderen in de kerk zie zitten dan weet ik dat deze mensen daar bewust voor hebben gekozen.
Het geweten van de mens is ook veranderd. Vroeger lag het begrip “zonde” op het gebied van seksualiteit. Tegenwoordig is het zonde als het milieu vervuild wordt.”

Limericks
“Ik mag ook graag limericks schrijven. Voor mijn jubileum heb ik een boekje gemaakt met 120 limericks over het pastorale gebeuren in de kerk. Alle bezoekers hebben dit boekje als herinnering en dank voor hun aanwezigheid meegekregen.
Afgelopen voorjaar stond in het dagblad Trouw een oproep voor paasgroeten aan de Unifil-militairen in het voormalige Joegoslavië. Ik had 120 limericks over Pasen en die heb ik aangeboden. We hebben vier aparte boekjes gemaakt met ieder dertig limericks en in totaal zijn tweeduizend boekjes verstuurd. Gelukkig mag ik altijd een beroep doen op een grandioze meneer die al die boekjes voor mij drukt.”
“Fietsen en wandelen zijn mijn laatste hobby’s. Ik heb net een nieuwe fiets gekocht en als ik daarmee op weg ga, dan neem ik altijd een fototoestel mee om plaatjes van de prachtige natuur om ons heen te kunnen maken.”

Pastor Loos vierde zijn 40 jarige priesterjubileum op 26 mei 1996 in De Kwakel. Publicatie Witte Weekblad.


Kaart - Kennisgeving van overleiden
Ge moet overal heengaan, waar ik u zend,

en alles verkondigen, wat ik u opleg.

Enkele dagen voor zijn 77ste verjaardag is,
na een arbeidzaam priesterleven, overleden
onze oudste broer

Adrianus Petrus Loos
em. Priester van het bisdom Haarlem

Onze dank gaat uit naar het personeel van
het ziekenhuis Amstelland in Amstelveen,
waar hij de laatste weken liefdevol is ver-
pleegd.
Wognum, Amstelveen,
21-09-1929 18-09-2006

B. Th. A. Loos
Th. J. Loos
M.B.J.M. Loos-Blom
H.M.C. van Diepen-Loos
J.A. van Diepen

Kinderen en kleinkinderen

Correspondentie-adres:
H. van Diepen-Loos
Dwarsweg 4
1484 PB Graft

Er zal voor hem worden gebeden tijdens de
avondwake op vrijdag 22 september 2006
om 19.30 uur in de parochiekerk Joh. De
Doper aan de Schans in Uithoorn, waarna
er gelegenheid is tot condoleren.

De uitvaartmis is op zaterdag 23 september
2006 om 10.30 uur, in de parochiekerk St.
Jans Geboorte in De Kwakel. Aansluitend
daarop vindt bijzetting plaats in het pries-
tergraf van De Kwakel. Hierna is er ook
gelegenheid tot condoleren.

De overledene ligt opgebaard in de rouwka-
pel van de parochiekerk in De Kwakel.

Mocht u geen rouwkaart hebben ontvangen,
wilt u dan dit bericht als uitnodiging
beschouwen.

Collectie André Winter - Historie De Kwakel *4*
Gedigitaliseerd door Corinne Hogenboom 07-01-2016