R.K. Begrafenisvereniging St. Godefridus 70 jaar (1947-2017)

De Kwakel mag trots zijn op St. Godefridus. Begrafenisverenigingen zijn er bijna niet meer, hun plaats is ingenomen door commerciële ondernemingen. Dat een initiatief van Goof Voorn kon uitgroeien tot zo een grote club mensen, die zich belangeloos inzetten om hun medebewoners de laatste eer te bewijzen. De naamgever Godefridus Voorn zal boven trots zijn!

In maart 2012 bestond Begrafenisvereniging St. Godefridus 65 jaar. In die periode zijn veel Kwakelaars uiterst respectvol en liefdevol door vrijwilligers vanuit de eigen gemeente naar hun laatste rustplaats begeleid. Veel nieuwe Kwakelaars kennen St. Godefridus niet of waar deze vereniging voor staat. Voor veel geboren Kwakelaars is St. Godefridus er gewoon.

De oude tijd van de burenplicht van voor 1947.

Velen kunnen zich niet eens heugen dat er ooit géén begrafenisvereniging was. Dat is wel eens anders geweest. Het dragen van een overledene was vóór die tijd een zogenaamde ‘burenplicht': na een sterfgeval moesten aan beide zijden 4 buren de overledene naar de kerk en het kerkhof dragen. De koster regelde dat tegen een vergoeding. Na de oorlog waren er steeds meer mensen verhinderd om hun burenplicht te doen en dan moesten zij zelf een ander tegen betaling aanstellen. Deze mensen probeerden er zo netjes mogelijk uit te zien. Sommigen hadden of leenden weer van iemand anders een hoge hoed, de één soms hoger dan de ander, maar de kostuums waren alle verschillend. Ook waren zij dit werk niet gewend en de koster moest soms zijn stem verheffen bij het uit huis dragen en op het kerkhof om aanwijzingen te geven. Dat maakte het allemaal erg rommelig.

De Historie van de R.K. Begrafenisvereniging St. Godefridus (1947-2012).

In maart 1947 wordt door de heer Godefridus Voorn als bestuurslid van de L.T.B. een vergadering belegd met de medewerking van L.T.B (Land - & Tuinbouw Bond) K.A.B. en middenstand om te komen tot het oprichten van een begrafenis-vereniging. De doopnaam "Godefridus" is dus afkomstig van een van de oprichters n.l. Godefridus (Goof) Voorn. De andere mede- oprichters waren pastoor Noordman, Piet Graven en Gerrit Hoogenboom (Gerrit de koster).

De oprichtingsvergadering van de Begrafenisvereniging St. Godefridus.

De eerste vergadering was op 14 april 1947 in de zaal van Restaurant Leenders werd goed bezocht en alle aanwezigen waren voor oprichting,zodat er maar direct een bestuur gekozen werd. Dit bestond uit de heren P.J. Graven (voorzitter), A. van Diemen (vicevoorzitter), C. Droog (secretaris), Th. van Veen (2e secretaris), de koster G.A. Hoogenboom (penningmeester) en E. Verlaan en Th.N. (Dirk) Voorn, beide commissaris. Besloten werd om renteloze obligaties uit te geven van 5 gulden. Op de vergadering werden er al 25 uitgegeven.

Ook meldden er zich al ruim 50 als lid voor 4 gulden per gezin per jaar en 3 gulden voor alleenstaanden per jaar. Er werd ook nog overleg gepleegd voor diegenen die een eigen bedrijf hadden: als de inkomsten minder waren, werd hiervoor een speciaal tarief samengesteld door het bestuur. Voor niet leden werd er een bedrag vastgesteld van fl.125,00. Er waren er meteen al die zich als vrijwillig drager meldden. Dit waren de heren Jan Brozius, Matheus Brozius, Antoon den Haan, Frans van de Hoven, Cor Hogervorst, Matheus Klijn, Cees Verhoef, Th. van Veen. Nic. van Scheppingen, De reservedragers waren Dirk Voorn (Dorus), Martinus Winters (Tinus Duif) en C. Th. Zaal.

Het eerste jaar werd kosteloos gedragen door de dragers van St. Godefridus. In het jaar 1947 werden er 7 mensen begraven (4 volwassenen en 3 kinderen). Het ledental was op het eind van het jaar 245 gezinnen en 9 alleenstaande inwoners. De voorzitter,meester P. Graven, bedankte alle leden van het dragersgilde van St. Godefridus voor hun bewezen diensten voor het kosteloos dragen van de overledenen naar den Dodenakker en sloot de vergadering af met een Christelijke groet.

1948 R.K. Parochiaal Armenbestuur verleent een lening voor nieuwe kleding. De dragers boden aan om ook dit jaar voor niets te dragen om de vereniging op gang te helpen. De eerste 2 jaar werden de kostuums tegen een kleine vergoeding van vereniging St. Barbara uit Bovenkerk geleend. De lijkkoets, met 2 paarden bespannen, werd gehuurd van de vereniging De Eendracht uit Uithoorn. De koster Gerrit Hoogenboom (de koster) werd bereid gevonden om tegen vergoeding die hij anders bij de mensen in rekening bracht, de leiding van de begrafenis op zich te nemen. Door de actie van het bestuur waren in een jaar tijd van de 310 gezinnen die er in de parochie waren er 250 lid geworden.

De contributie was bedoeld om er de begrafenissen die er in een jaar plaatsvonden van te bekostigen. Maar iemand die geen lid was moest die kosten zelf betalen. Een overleden lid had recht op gratis verzorging van de aanspreker, op het rijden in de kom van de parochie en het dragen. Dit is nog zo, maar nadat het Wit - Gele Kruis het zgn. afleggen niet meer verzorgde, heeft de vereniging dit ook op zich genomen en een paar dames bereid gevonden dit te doen. Gelukkig worden er ook nu nog steeds mensen bereid gevonden om opengevallen plaatsen weer in te nemen en dit nog steeds te doen voor een gezellige contactdag, om zodoende ook elkaar eens op een andere manier te leren kennen.

(uit de 2e jaarvergadering, 16 maart 1949, bij Restaurant Leenders). De vereniging sloot een lening van fl. 1.200,00 af met de bestuursleden C.L. Lammers (voorzitter) en G.J. Kooyman Sr. (secretaris) van het Roomsch Katholieke Parochiaal Armenbestuur. De rente was 3% en de lening moest afbetaald worden in 5 jaar tijd. Nu was er wat meer ruimte met de centjes en konden de nieuwe kostuums worden aangeschaft, wat een mooi en verzorgd geheel vormde. Vermeld werd ook nog dat door een misverstand de lijkkoets met de paarden een dag te vroeg voor het huis van de overledene stond! Dat kan gebeuren, beter een dag te vroeg dan een dag te laat. Het werd sportief opgepakt door de familie, hier kon de vereniging niets aan doen.

In het jaar 1948 werden er weinig mensen begraven n.l. 8 personen (6 volwassenen en 2 kinderen) Hierna werd in de vergadering besloten dat het bestuur de dragers voortaan een vergoeding zal geven. De Kwakel had in 1948, 325 gezinnen in de R.K. Parochie, waarvan er 301 lid waren van de begrafenisvereniging. Het bestuurslid de heer C. Droog is vertrokken naar elders en wordt bedankt voor zijn bewezen diensten. Voorzitter Graven sluit af met een Christelijke groet. 

1950 De oude lijkkoets is voor het laatst gebruikt en nu vervangen door een auto (uit de Ledenvergadering R.K. Begrafenisvereniging St. Godefridus,17 maart 1950, bij Café Pouw)De voorzitter opent deze vergadering met Christelijke groet en richt het woord van welkom aan den Hoog Eerwaarden Heer Pastoor Noordman en verdere aanwezigen. De penningmeester Gerrit Hoogenboom (de koster) kreeg het woord en de inkomsten waren voor 1949 fl. 1.212,21 en de uitgaven waren fl. 706,38 wat een batig saldo opleverde van fl. 505,38. Voorzitter P.J. Graven richt een woord van dank aan de penningmeester voor zijn trouwe beheer.

Dan volgt de bestuursverkiezing voor de vervanger van de heer C. Droog. Gekozen werd de heer A. van de Rotten. Aftredend waren de heren P. Graven, Th. Van Veen en G. Hoogenboom, allen waren herkiesbaar. Dit werd ook aangenomen door de leden. De contributie werd verhoogd naar fl. 3,50 voor een gezin en fl. 2,75 voor alleen-staanden. In het jaar 1949 waren er 15 sterfgevallen (10 volwassenen en 3 kinderen, waarvan 2 levenloos geboren)

De oude lijkkoets is dit jaar voor het laatst nog gebruikt en daarna vervangen door een auto. De heer A.C. van Diemen bedankt als bestuurslid, omdat hij nu zijn werkkring in Amsterdam heeft.

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1950 op 14-3-1951 bij Café van Cornelis Pouw). Er volgde een bestuursverkiezing, omdat A.C. van Diemen afgetreden was. De volgende mensen zijn voorgedragen: Cor Hogervorst, Wim Bakker, Harry Harte en PietST.GODEFRIDUS-008-Cornelis Pouw Pouw (Jzn).
De heer C.J. Hogervorst werd door stemming gekozen en mocht aan de bestuurstafel zitten. De bestuursleden G. Voorn en A. van de Rotten werden herkozen voor de komende 2 jaar. Er werd ook weer een schuld afbetaald voor de lening van de pakken van de dragers. De heer Dirk (Dorus) Voorn stelde voor om paraplu's aan te schaffen voor de dragers, het bestuur zou dat regelen. Voorzitter, P.J. Graven sloot de vergadering met Christelijke groet en met een gezamenlijk Onze Vader voor de zielenrust der overledenen

1951 Uitwisseling van leden met buren in Uithoorn en Kudelstaart.

Met Uithoorn ging dit moeilijk, maar met Kudelstaart was er geen probleem over de leden. Er is dit jaar ook nog een nieuw pak aangeschaft voor een reserve-drager. In dit jaar waren er 5 leden overleden en begraven; zij werden allen vervoerd met de lijkwagen.

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1951 op 28-3-1952 bij Café Pouw). Er was een batig saldo van fl. 1.943,44 doordat er weinig mensen waren overleden. Het bestuur bestond uit: P.J. Graven (voorzitter), Gerrit Hoogenboom (penningmeester), A. v/d Rotten, Th. Van Veen, Th. (Dorus) Voorn, E. Verlaan Jr. en Cor Hogervorst. De dragers krijgen nu een opslag in hun vergoeding; deze is verhoogd naar fl. 6,00. De heer C. Hoogenboom wordt aangesteld als bode voor de vereniging voor het innen van de contributie, tegen een vergoeding van fl. 60,00. J. Brozius stopt als drager, de reservedragers zijn: H. Brozius en H.C. Verhoef. Matheus Klijn stelde voor om een aparte spaarpot te maken voor een dagje uit met de dragers. Vanwege het 5-jarig bestaan van de vereniging trakteerde de penningmeester op een consumptie. Voorzitter P.J. Graven sloot de vergadering met een Christelijke groet.

1952 Aanschaf van een rouwkamer en het 5-jarig bestaan van de vereniging (1947-1952).

Enkele jaren na de oprichting is men er ook toe overgegaan een rouwkamer aan te schaffen, welke later door het mortuarium in de kerk weer overbodig werd. Het overschot van de gordijnen is toen weer in andere dingen verwerkt. Tevens is er een glazen deksel op kist aangeschaft. Het ledental is in 5 jaar opgelopen tot 324 leden. Er waren 9 sterfgevallen, 6 volwassenen en 3 kinderen.

In dit jaar is de medeoprichter en geestelijk adviseur pastoor Noordman vertrokken om van zijn verdiende rust te genieten en heeft men de nieuwe geestelijk adviseur pastoor Versteeg welkom mogen heten.

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1952 op 23-3-1953 bij Café Pouw) De schulden zijn na 5 jaar compleet afgelost bij het R.K. Parochiaal Armenbestuur. Een mooi resultaat van een zuinige vereniging en het Armenbestuur wordt bedankt voor zijn steun. De kosten voor de rouwkamer waren fl. 725,00. De contributie bleef gelijk als voorgaande jaren. Het financieel verslag werd door het bestuur goedgekeurd. De vergadering was kort dit jaar en voorzitter P.J. Graven sloot met een Christelijke groet.

1953 De uniformen werden voor sommige leden te klein!

De pakken van de dragers werden voor sommige leden te klein, waarna de kleermaker ze aanpaste aan de dragers. Er waren nu 337 leden bij de vereniging aangesloten. Er werden in 1953, 9 leden begraven (7 volwassenen en 2 kinderen)

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1953 op 22-3-1953 bij Café Pouw) De grootste uitgaven werden het afgelopen jaar in de nieuwe rouwkamer (in de R.K. Heilig Hartschool) gestoken en in een nieuw kostuum voor de reservedrager. Er zat een groot gat in de kas met een tekort van fl. 592,60. De bestuursleden P. Graven, B. Verlaan en G. Hoogenboom werden herkozen en de heer Th. Van Veen was aftredend, hiervoor werd C.L. Hoogenboom bij het bestuur gekozen. Hij kreeg Financiën onder zich.

1954 De vereniging telt nu 341 leden.

De Kwakelse inwoners weten goed de weg te vinden naar de vereniging, want deze is gegroeid met 319 gezinnen en 22 alleenstaande leden, totaal 341 leden. Dit jaar overleden er 12 leden (10 volwassenen en 2 kinderen). Door de volwassenen is 9x de rouwauto gebruikt.

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1954 op 16-3-1954 bij Café Pouw) Dit jaar bedroeg het nadelig kassaldo van fl. 66,00. De bestuursverkiezing bracht geen veranderingen en de heren C. Hogervorst, Th. Voorn (Dorus) en A. van de Rotten werden weer voor 2 jaar aangenomen. Er was een nieuw glazen deksel in borstbeeld aangekocht voor het afdekken van de kist. Tevens waren er 2 kandelaars, een kruis en wijwateremmer aangeschaft, totale kosten fl. 160,00. De voorzitter stelt voor, de kosten van begraven door de vereniging van niet-leden te verhogen van fl. 125,00 naar fl. 200,00. Iedereen ging akkoord en het voorstel werd aangenomen. Voorzitter P.J. Graven sloot de jaarvergadering met een gebed.

1955 Het nieuwe dorpshuis "Ons Huis" van To & Jo aan de Boterdijk.

Dit jaar werden er 13 overledenen door de vereniging naar hun laatste rustplaats gebracht. Er is 10x gebruik gemaakt van de rouwauto en de rouwkamer is 6x gebruikt. Eind 1955 bedraagt het aantal leden 371, waarvan 19 alleenstaande bewoners zijn. In de 8 jaar dat St. Godefridus nu bestaat, zijn er in totaal 86 personen naar hun laatste rustplaats gebracht. Dit waren 62 volwassenen, 17 kinderen en 7 levenloos geboren kinderen.
(uit de notulen van de jaarvergadering van 1955 op 14-3-1956 bij Ons Huis) Na het overlijden van caféhouder Cornelis Pouw was het café en het omringende land aan de kerk geschonken. Het ging nu een dorpshuis worden in het beheer van het kerkbestuur en met als nieuwe naam "Ons Huis". In het dorp trouwens beter bekent als het Huis van To & Jo, omdat de als beheerder aangestelde To van Doorn altijd bijgestaan werd door haar trouwe vriendin Jo Vlasman. In het dorp beter bekent als To & Jo.

Door het grote aantal begrafenissen van leden was er een tekort opgelopen naar fl. 17,05. De reservekas moest daarom worden aangezuiverd. Bij de bestuursverkiezing was aftredend voorzitter P.J. Graven, C.L. Hoogenboom, G.A. Hoogenboom en E. Verlaan.
Voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter wordt de hamer overgedragen aan de 2e voorzitter en deze vraagt aan de leden over deze kwestie de nieuwe voorzitter te herkiezen. Ditmaal sluit voorzitter C.J. Hogervorst de vergadering met Christelijke groet.

1956 P. Graven wordt erelid en draagt de hamer over aan Cor Hogervorst.

Cor Hogervorst was dus tot voorzitter gekozen en men besloot de oude voorzitter P.J. Graven tot erelid te benoemen. Geestelijk adviseur pastoor Versteeg drong hier op aan. Zo kon er altijd een oogje in het zeil gehouden worden. De heer Th. Van Veen was na 2 jaar afwezigheid weer terug in het bestuur. Drager Buskermolen vraagt of ze niet zo lang willen wachten met het laten maken van zijn pak. Hij was nogal klein van stuk en hij paste niet goed in een ander pak! De hoeden, boorden, handschoenen en tressen waren aan vervanging toe en ook was er nog een reservepak nodig.

Het nieuwe bestuur is nu samengesteld en ziet er als volgt uit: Cor Hogervorst (voorzitter),G. Hoogenboom (penningmeester), A. van de Rotten, C.L. Hogenboom, Bertus Verlaan ,Th. Van Veen en Piet Graven als erelid. Dit jaar zijn er 12 volwassenen en een kind naar de begraafplaats gebracht. Er is 9x gebruik gemaakt van de rouwauto en 6x van de rouwkamer in de school. Er is ook afscheid genomen van een overleden bestuurslid van St. Godefridus, n.l. Dirk Voorn. Hij was een stuwende kracht binnen het bestuur en er zal een opvolger gezocht moeten worden om het verlies weer aan te vullen.

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1956 op 28-3-1957 bij Ons Huis). De opkomst was magertjes dit jaar, waarop de voorzitter de hoop uitsprak dat in de toekomst het Ons Huis te klein zou zijn voor de vergadering. Er werden wat meningen gevraagd, waarom er zo weinig mensen naar een vergadering kwamen. Eén reactie was: dat het maar een ‘dooie boel' was! Aftredende bestuursleden waren C.J. Hoogervorst, A. van de Rotten. Zij werden tevens weer benoemd voor de volgende 2 jaar. De heer Anton den Haan werd als nieuw bestuurslid gekozen om de vrijgekomen plaats van zijn buurman Dirk (Dorus) Voorn op te vullen.. De heer P. Graven was het er niet mee eens dat hij als erelid geen contributie verschuldigd was. Hij betaalde gewoon wel zijn contributie, net als de andere leden, wat een applaus in de zaal veroorzaakte. Er werd nog even tijdens de vergadering stilgestaan bij het verlies van bestuurslid Dirk Voorn en met een gebed sloot voorzitter C.J. Hogervorst deze vergadering.

1957 Oud geestelijk adviseur en oud pastoor Mgr. J.J. Noordman overleden.

Dit jaar waren er heel veel sterfgevallen, in totaal 16 volwassenen en 2 kinderen: Van de rouwkamer is 8x gebruik gemaakt en van de rouwauto 11x. Dit jaar zijn er ook nog 2 bestuursvergaderingen gehouden bij de koster aan de Kerklaan. De dragers hebben bij 8 van deze 16 begrafenissen hun vergoeding in de verenigingskas laten zitten en niet uit laten betalen. Dit om de kas aan te vullen, door het hoge sterfaantal was de bodem van de kas weer zichtbaar. Het aantal leden was nu 359, waarvan 337 gezinnen en 22 alleenstaande leden.

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1957 op 24-3-1958 bij Ons Huis) De voorzitter opent met een gebed en heet de geestelijk adviseur, bestuur en leden welkom.
Het afgelopen jaar was niet erg rooskleurig geweest, er was heel veel werk geweest en de kas vertoonde een nadelig saldo. Daardoor moest de contributie verhoogd worden naar fl.4,50 voor gezinnen, fl. 3,00 voor alleenstaanden en fl. 20,00 inleggeld. De dragers werden door de geestelijk adviseur Versteeg en het bestuur geroemd voor het vele werk wat zij dit jaar verzet hadden. Het bestuur besloot toch nog een deel van de vergoeding uit te keren. Voorzitter C. Hogervorst sloot de vergadering af met een Christelijke groet.

1958 De Kwakel groeit, meer leden voor de vereniging.

Met de uitbreiding van het dorp groeit ook het ledenaantal van de vereniging. Het verslag is iets rooskleuriger dan vorig jaar, maar er waren dit jaar toch weer 13 sterfgevallen in het rustige dorpje: 11 volwassenen, 2 kinderen en een levenloos kind. De rouwauto is 7x gebruikt en de rouwkamer in de school 6x.

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1958 op 11-3-1959 bij Ons Huis). De penningmeester Gerrit Hoogenboom krijgt een compliment voor het goed bijhouden van de centjes, het is erg moeilijk om steeds maar weer te puzzelen om het allemaal rond te krijgen. De heer De Blieck wilde graag weten over de uitgangsdag van de dragers. De voorzitter geeft aan dat de dragers de penningen die zij ontvangen gezamenlijk in een pot doen en daar eens per jaar een dag van uitgaan. De heer Buskermolen is voornemens om zijn bakfiets te verkopen die regelmatig gebruikt wordt voor vervoer van de rouwkamer; hij kon hem wel al verkopen, maar gaf de vereniging de voorkeur van kopen. De vereniging nam een besluit en investeerde in de tweede hands bakfiets.

1959 De bakfiets hoort nu bij de inboedel van de vereniging.

De Kwakel blijft groeien en dat is ook te merken aan het aantal leden: dat staat nu op 382. (358 gezinnen en 24 alleenstaande inwoners). Er zijn dit jaar 11 volwassenen en 1 klein kind begraven. Er werd 7x van de rouwauto en 3x van de rouwkamer gebruik gemaakt.

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1959 op 25-3-1960 bij Ons Huis). Er waren nu ook vrouwen uitgenodigd van het Vrouwengilde om de jaarvergadering bij te wonen.
Op de agenda stond een bestuursverkiezing; dit werd geheel herkozen: C.J. Hogervorst (voorzitter), G.A. Hoogenboom (penningmeester), C.L. Hoogenboom (1e secretaris), A. van de Rotten (2e secretaris) en de commissarissen E. Verlaan, Thomas van Veen en Anton den Haan.
Er werd nog een vraag gesteld door de geestelijk adviseur Versteeg, of er geen folder gedrukt kon worden om nieuwe leden te werven? Bij de rondvraag vroeg Frans van der Hoven of hij de aangeschafte bakfiets kon lenen tegen een vergoeding, het antwoord van het bestuur was kort en krachtig: Nee! Hierna sloot voorzitter C. Hogervorst af met het gebed.

1960 Huizenbouw in De Kuil: ledenaantal stijgt tot boven de 400.

Na de eerste rij woningen in de Chrysantenlaan volgden meerdere huizenblokken, die het ledenaantal opschroefde naar 404 (372 gezinnen en 32 alleenstaanden). In het jaar 1960 zijn er 8 mensen begraven, is er 8x met de rouwauto gereden en de rouwkamer is 4x gebruikt. De verenigingsfolders hadden ook een goede uitwerking bij alle nieuwe bewoners in De Kuil.

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1960 op 20-3-1961 bij Ons Huis) Opening door de voorzitter met het gebed, hierna werd de kascommissie benoemd voor 1961, dit zijn M. Voorn en P. Bosdam. De contributie werd vastgesteld op fl.4,50 voor gezinnen en fl. 3,00 voor alleenstaanden.
De heer Frans van der Hoven moest stoppen als drager, wegens drukke werkzaamheden. Zijn plaats wordt ingenomen door Piet Bocxe, maar daar het pak niet paste, moest hier wat aan veranderd worden. Frans werd door het bestuur bedankt voor zijn trouwe inzet. De voorzitter wilde het honorarium verhogen van de bode van fl. 60,00 naar fl. 75,00 en voor het opstellen van de rouwkamer een verhoging van fl. 7,50 naar fl. 10,00. De voorzitter Cor Hogervorst sloot de vergadering met het gebed.

1961 De heer De Jong stopt met het rijden van de rouwauto.

De vereniging bestaat 15 jaar (1947-1961), haar 3e lustrum. Dit jaar zijn er 9 volwassenen en een kind begraven en er is niet een keer van de rouwkamer gebruikt gemaakt. (uit de notulen van de jaarvergadering van 1961 op 19-3-1962 bij Ons Huis) Dit jaar was er geen lijkwagen meer beschikbaar in Uithoorn, omdat de heer De Jong er mee stopte. De penningmeester en aanspreker Gerrit Hoogenboom, heeft niet stil gezeten en om
zich heen gekeken. De voorzitter stelde voor om de tressen voor de dragers te vernieuwen. Ook werd een verhoging van de vergoeding voor de dragers van fl. 5,00 gevraagd, dit werd aangenomen. Voorzitter Hogervorst biedt een consumptie aan en sluit met Christelijke groet.

1962 Nadelig saldo door een groot aantal begrafenissen van 21 inwoners.

Thomas van Veen is verhuisd naar een andere plaats en heeft zijn bestuursfunctie hierbij opgezegd. Anton den Haan bedankte ook voor zijn bestuursfunctie. Het saldo is nadelig uitgevallen met 20 volwassenen en een kind die begraven zijn. Er is maar 6x gebruik gemaakt van de rouwkamer, wat zal hier de reden voor zijn?

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1962 op 3-4-1963 bij Ons Huis). De vergadering werd zoals gewoonlijk slecht bezocht met 3 dragers en 9 leden en het bestuur. Door de vele begrafenissen in 1962 was er een nadelig saldo ontstaan van fl. 485,49. Ter verlichting van de zware taak van de penningmeester, wordt deze in 1963 bijgestaan door de kascommissieleden J. van der Jagt en Matheus Klijn. In februari 1963 zijn er enkele leden van R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara uit Bovenkerk overgeschreven naar De Kwakel. Dit zijn: C. Smit-Kreike, Overwater-Stokkel mevrouw Stokman, die gehuwd is met L. Ph. Hoogervorst Er was een bestuursverkiezing en er waren geen aanmeldingen voor de twee vrije bestuursfuncties. Het bestuur besloot nu om met 5 personen verder te gaan i.p.v. 7 bestuursleden. Een roerig jaar werd afgesloten met het gebed door voorzitter C.J. Hogervorst.

1963 Een minuut stilte voor de overleden oprichter en naamgever Godefridus Voorn.

De dragers zijn ook weer een beetje nieuw uitgedost met nieuwe boorden, handschoenen en nieuwe tressen. Er zijn 11 begrafenissen dit jaar uitgevoerd door de dragers, een stuk minder dan in het voorgaande jaar. De vereniging telt nu 412 leden, veel mensen zijn nog geen lid van de vereniging.

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1963 op 23-3-1964 bij Ons Huis). Er werd een minuut stilte gehouden voor de oprichter en naamgever van de vereniging, Godefridus Voorn. Piet Bocxe vraagt of het niet mogelijk is de inwoners aan de tand te voelen over het toetreden als lid en direct een flink inleggeld vragen wanneer zij zich alsnog in te schrijven? Om een einde te maken aan de gemakzucht van de mensen. Voorzitter C.J. Hogervorst sluit af met zijn Christelijke groet.

1964 De Kuil uitgebreid met de laatste nieuwbouw in de Cyclamenlaan.

Door een oproep in "Ons Weekblad" en de uitbreiding van de Cyclamenlaan zijn er toch weer nieuwe leden bij gekomen. Ook veel oudere mensen hebben zich ingeschreven. In dit jaar zijn er 7 volwassenen begraven en 3 kleine kinderen van nog geen jaar.

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1964 op 25-3-1965 bij Café Leenders). De niet-leden betalen een bedrag van fl. 250,00 aan de vereniging voor de begraafkosten.
Pastoor Versteeg (de geestelijk adviseur) gaf aan dat hij met pensioen ging. Hij ging zich in Uithoorn vestigen en bedankte de vereniging voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. Op het einde van de vergadering diende de heer Heemskerk een voorstel in om de pakken te vernieuwen. Het bestuur stemde in om daarvoor de contributie te verhogen. Voorzitter C.J. Hogervorst sloot de vergadering met het gebed.

1965-1966 Pastoor Heemskerk wil vernieuwen.

Het is al weer twee jaar geleden dat er een jaarvergadering is geweest. Door de aanhoudend geringe opkomst tijdens eerdere vergaderingen werd ervoor gekozen om, om het jaar bijeen te komen. Het ledental staat nu op 430. Het afgelopen jaar zijn er 8 volwassenen en een kind begraven.

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1966 op 14-3-1967 bij Café Leenders). De vereniging zat goed bij kas in dit jubileumjaar, wat goed van pas kwam. Voor de kascommissie voor 1967 werden de heren Frans van der Hoven en Theo Röling benoemd. De contributie werd wel verhoogd naar fl. 6,00 voor gezinnen en fl. 4,00 voor alleenstaanden. Na een discussie over de kleuren zwart of grijs voor de nieuwe pakken, hakte de voorzitter de knoop door: de zwarte kraaien moesten maar wegvliegen en dus werd grijs de kleur. Hiervoor zouden folders en prijzen worden opgevraagd.

De lijkauto ging ook weer fl. 10,00 in prijs omhoog. De dragers wilden de verhoging niet zelf ontvangen, leg dat maar weg voor de nieuwe pakken was het antwoord. Het was een van de leden opgevallen dat er bij de begrafenis van Mevrouw Maijenburg maar 6 dragers mee liepen. Door een misverstand waren er slechts 7 dragers opgeroepen in plaats van 8. Zo is ter plekke besloten om er maar 6 op te stellen, want een ongelijk aantal dragers is geen gezicht.

Pastoor Heemskerk sprak tot slot nog even over de kleding, dat er heel veel kleuren grijs zijn.
Hij wilde ook de oude stijl van bidden laten varen en enkele vernieuwingen invoeren, zoals bijv. nabestaanden of de aanspreker de gelegenheid geven om na de teraardebestelling een toespraak te houden.

1967 St. Godefridus bestaat 20 jaar (1947-1967) en nieuwe kleding in het vooruitzicht.

De aanschaf dit jaar van nieuwe pakken voor de dragers heeft veel geld gekost: fl. 3.370,40. Maar de dragers staan er weer netjes bij in hun nieuwe tenue. De vereniging heeft nu ruim 500 leden. Er zijn in het jaar 1967 weer 12 volwassenen en 2 kleintjes begraven. Dit jaar kende weer een nadelig saldo in kas, maar men is optimistisch: daar komen wij wel weer boven op.

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1967 op 2-4-1968 bij Café Leenders). Er werd voorgesteld om naast het pad bij het kerkhof graszoden te leggen omdat men elke keer vuile schoenen kreeg door de modder.

De bestuursleden C.J. Hogervorst (voorzitter), G.A. Hoogenboom (penningmeester) en C. Hogenboom (2e secretaris) waren aftreedbaar, maar werden weer herkozen. Pastoor Heemskerk wilde weten waar de naam Godefridus vandaan kwam, dat was van de oprichter Godefridus (Goof) Voorn.

Nic. van Scheppingen deelde bij de rondvraag mede, dat er kaarsvet op zijn pak terecht was gekomen van een van de familieleden. Zijn vraag was aan de dragers om voorzichtig hun kaars uit te blazen. Hierna volgde een voorstel om doofdoppen (dompers) aan te schaffen. De voorzitter C.J. Hogervorst sloot af met het gebed.

1968 Gerrit Hoogenboom stopt als koster van de parochie St. Jans Geboorte.

Het jaar 1968 stond bol van de veranderingen in het centrum van het rustige dorpje. De oude gotische St. Jans Geboorte kerk werd dit jaar voor het laatst in gebruik genomen tot 5 oktober 1968. Op 6 oktober werd de nieuwe kerk voor het eerst in gebruik genomen, hierna ging de slopershamer in de oude kerk. Van 1875 tot oktober 1968 had deze oude kerk dienst gedaan. Na de sloop en het opknappen van de tuin op de oude plek van de kerk, werd de nieuwe kerk geconsacreerd op 21 december 1968 door de bisschop van Haarlem, Mgr. Th.H.J. Zwartkruis.

In dit roerige jaar werden er 7 volwassenen en 1 kind begraven, waarbij 5x de lijkauto is gebruikt. In dit jaar hebben er 2 dragers bedankt voor het gilde, de heren Matheus Klijn en H. Brozius, de heren worden enorm bedankt voor hun inzet voor de vereniging. Hun plaatsen worden nu ingenomen door André Pouw (Jzn) en Frans Castelijn.

Door het beëindigen van Gerrit Hoogenboom als koster van de parochie, raakte de vereniging zonder aanspreker, wat een moeilijk probleem was. Daarom is er een vergadering met de dragers geweest, voor misschien een nieuwe aanspreker. De nieuwe drager Frans Castelijn, nam het verzoek om aanspreker te worden nog in beraad. Na een paar nachtje slapen en denken, heeft hij de functie aanvaard. Nu moest er wel weer een nieuwe drager komen. De Kwakelse nieuwbouw stokt een beetje en er komen ook niet zoveel leden bij.

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1968 op 2-4-1969 bij Café Leenders). De jaarvergadering werd als gewoonlijk zeer slecht bezocht, het bestuur vroeg zich af: doen wij het wel goed of houden de mensen niet van die dooie praatjes? De bestuursleden Bertus Verlaan en Anton van de Rotten, werden beide herkozen voor hun functie. Pastoor Heemskerk bedankt de leden voor het opknappen van het kerkhof met een grasstrook. De volgende punten komen ter bespreking, een nieuwe baar, nieuwe beugels en het kerkhof. De dragersvergoeding gaat omhoog van fl. 8,00 naar fl. 10,00.

1969 Frans Castelijn is de nieuwe aanspreker van St. Godefridus.

Door het veranderen van werkkring van aanspreker Gerrit Hoogenboom, nog steeds beter bekend in het dorp onder de naam Gerrit de Koster heeft Frans Castelijn diens functie overgenomen.

De heer Gerard Hogenboom (Azn) heeft de taak als drager overgenomen van Castelijn. Op 22 augustus 1969 is op 54 jarige leeftijd de pastoor, en geestelijk adviseur, P. Heemskerk overleden. Pastoor Heemskerk was vanaf 9 april 1965 bouwpastoor geweest van de nieuwe kerk. De voorganger bij de uitvaart was de bisschop van Haarlem, Mgr. Zwartkruis. Pastoor Heemskerk is door de vereniging met een mooie plechtigheid in het priestergraf bijgezet. Op 22 augustus werd de heer Adank de nieuwe pastoor in De Kwakel. Verder zijn er het afgelopen jaar 12 volwassenen en 1 kind begraven, hiervoor is 10x de lijkauto gebruikt en de rouwkamer slechts 2x. Aanspreker

 

1970 Nieuwe begraafplaats in gebruik aan de Noorddammerweg.

In het jaarverslag van 1970 staat vermeld, dat er 22 volwassenen en 1 kind zijn begraven; hierbij is voor het eerst een lid op de nieuwe begraafplaats aan de Noorddammerweg begraven. Het bijzondere geval van het auto ongeluk van familie De Jong uit de Mgr. Noordmanlaan van 3 grote mensen en een kind, was erg aangrijpend. Hiervoor verleende Muziekvereniging
Tavenu haar medewerking, de familie De Jong was lid van Tavenu. Onze dank gaat uit naar de aanspreker Castelijn, die dit allemaal in goede banen leidde. De rouwkamer heeft het hele jaar geen dienst gedaan en er waren 5 overledenen die geen lid van de vereniging waren. Ook hebben wij afscheid genomen van oud drager H. Brozius, die wij met een minuut stilte
zullen eren.

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1970 op 12-5-1971 bij Café Leenders). Er was een vraag geweest of de dragers verzekerd waren tijdens het uitoefenen van hun (vrijwillige) plicht. Die vraag werd door het bestuur opgenomen en er werd verzekerd, dat dit in de toekomst zou gebeuren. Dat was in de voorgaande jaren dus nooit het geval geweest. De nieuwe pastoor Adank bedankt de leden van St. Godefridus voor het dankbare werk dat zij verrichten. De heer Piet Bocxe vraagt of de beplanting rondom het kerkhof een bespreking waard is in de parochieraad. Gerrit Hoogenboom neemt het mee bij de volgende bijeenkomst.

1971 t / m 1973 zijn er geen gegevens in het Notulenboek gevonden.

1974 Zwakke opkomst van de ledenvergadering, zoals gewoonlijk

(Ledenvergadering op 21-3-1975) De vergadering werd weer niet best bezocht, wat eigenlijk al alle jaren het geval was. In totaal waren er 10 mensen, n.l. 4 bestuursleden, 5 dragers en 1 lid. Met de centen van de penningmeester was het prima in orde en een woord van waardering is er voor Gerrit Hoogenboom voor het beheer hiervan. De contributie wordt wel verhoogd naar fl.7,00 voor gezinnen en fl. 5,00 voor alleenstaanden. Het was een korte vergadering en de voorzitter stelde voor om dan maar een borreltje te nemen op kosten van de vereniging. Een verslag van deze vergadering zal gepubliceerd worden in het parochieblad "De Brug".

1976 Ledenvergaderingen niet meer elk jaar, maar om het jaar.

De ledenvergadering gaat nu om de 2 jaar plaatsvinden, het bestuur komt wel regelmatig bij elkaar om te vergaderen. Het aantal sterfgevallen is volgens het gemiddelde, maar wij komen nog regelmatig mensen tegen die nog geen lid zijn. De kosten zijn maar fl.10,00 per jaar voor een gezin. Het ledenaantal schommelt een beetje rond de 500 leden, er komen er bij en er
vallen er af.

(uit de notulen van de jaarvergadering van 1976 op 31-3-1977 bij Café Leenders). De premie voor de verzekering van de kleding van de dragers is te hoog en gaat dus niet door. Frans van der Hoven vraagt hoe het staat met de crematiewensen van de leden? Piet Bocxe vraagt zich af wie de rotzooi moet opruimen op het kerkhof, nu is dit het werk voor het kerkbestuur. En dan het lange wachten bij een begrafenis op de pastoor, hij vindt dat er beter één man kan wachten, dan de dragers bij slecht weer. Hij hoopt dat het allemaal anders wordt. De voorzitter C.J. Hogervorst sluit af met een gebed.

1977 Het kerkhof is aan de krappe kant en er moet meer ruimte komen.

Namens het bestuur is er een verzoek naar het kerkbestuur gegaan om na te denken over het tekort aan begraafplaatsen dat zich aandient. Er is niet zoveel plaats meer om mensen te kunnen begraven. Anders zouden de Kwakelse inwoners op de gemeentelijke begraafplaats aan de Noorddammerweg begraven moeten worden. Hier maakt het bestuur zich wel zorgen over. Het bestuur vraagt de nodige spoedig aandacht hiervoor. Het ledental bedraagt nu 471 gezinnen en 65 alleenstaanden. Pastoor Adank ging op 18 januari 1977 met emeritaat en Pastoor Limburg nam de leiding van de St. Jans Geboortekerk over.

De vereniging heeft van de oprichting af 412 begrafenissen verzorgd en daarbij ook 47 kinderbegrafenissen. De eerste begrafenis was een baby van Scholten en de eerste grote was Mevr. M. Bosdam-Brozius. Een begrafenis komt de vereniging nu op meer dan 600 gulden, dus een niet lid weet waar hij aan toe is. Deze kosten zijn voor het aanspreken, afleggen, rijden en dragen. Piet Boxce: Vergeet niet uw huisgenoten die het huis verlaten erop te wijzen dat waar ook, zij zich in verbinding stellen met de vereniging, het bespaart hoge kosten. En onaangename verrassingen.

1978-1979 In deze jaren zijn er geen ledenvergaderingen geweest en ook geen gegevens opgemaakt in het notulenboek.

1980 De kruisverenging stopt en twee dames komen bij de vereniging.

Er was behoefte aan dames die konden afleggen voor de vereniging, omdat de kruisvereniging met die werkzaamheden ging stoppen. Iemand opperde toen Alie de Groot. Zij wilde dit wel graag doen, maar niet alleen. Zij wist dat Gemma van Zaal verpleegster was geweest en het leek haar een goed idee om haar te vragen. Gemma stemde in om samen met Alie de overledenen af te leggen. Zij zijn toen samen een keer met zuster Van 't Riet (wijkzuster in De Kwakel) mee geweest om te leren hoe het afleggen thuis gebeurde. In 1981 zouden zij officieel beginnen, maar op kerstavond 1980 zijn zij al opgeroepen om samen voor het eerst te gaan afleggen. Dit was bij de heer Klijn aan de Drechtdijk, waar hij met zijn broer en een zus woonde.

1981 Voorzitter Cor Hogervorst komt te overlijden, Flip Hoogervorst neemt het over.

(uit de notulen van de ledenvergadering van 1981 op 28-10-1981 bij Restaurant Leenders). Opening van de vergadering door de 2e secretaris C.L. Hoogenboom met een gebed. Hij memoreerde dat deze extra vergadering moest worden gehouden naar aanleiding van het overlijden van de voorzitter Cor Hogervorst en hoopte dat er uit deze vergadering een goede voorzitter mocht komen. De heer C.J. Hogervorst is vanaf 1951 bestuurslid van St. Godefridus
geweest (30 jaar), waarvan de laatste 26 jaar als voorzitter.


Ph. (Flip) Hoogervorst werd met algemene stemmen tot nieuwe voorzitter gekozen. Voor de nieuwe kascommissie werden de heren André Pouw en Jaap Overwater gekozen. De penningmeester was er met de 2e secretaris op uit geweest om nieuwe pakken te bekijken, deze kwamen op fl.450,00 voor een colbert en fl. 750,00 voor een slipjas. De heer Cees Klijn wist nog een ander adres voor de kleding. Er werd door Arie van Kessel Sr. nog gevraagd voor zand en zout voor het pad op het kerkhof. Het kerkbestuur zou de rommel op het kerkhof verwijderen. Voor het begraven van niet leden zou de prijs worden verhoogd naar fl. 600,00. De nieuwe voorzitter sloot de vergadering. Flip Hoogervorst.

1984 Het bestuur krijgt nieuw bloed in de vorm van 3 nieuwe leden.

(uit de notulen van de ledenvergadering van 1984 op 22-10-1984 bij Restaurant Leenders) De voorzitter opent de vergadering met een gebed. Martinus van der Hoorn stelde een vraag over het geringe aantal vergaderingen, de vorige was 3 jaar geleden. In de jaren 1982-1983 zijn er geen ledenvergaderingen geweest.

Het bestuur gaf als antwoord, dat er geringe belangstelling was, het bestuur zelf vergaderde wel. De pastoor gaf aan toch wel elk jaar een ledenvergadering te doen en dat werd aangenomen.
In het bestuur worden 3 leden gekozen n.l. Berry Verlaan (penningmeester), Tom Maijenburg (2e secretaris) en Rien van Egmond (secretaris). Rondvraag: Nic. van Scheppingen vraagt of de bijdrage voor de dragers niet hoger kan? Besloten wordt deze met fl.750,00 te verhogen tot fl.3.500,00. P. de Groot gaat in op de kwestie rond het onderhoud op het kerkhof. Gerard Hogenboom (Azn) stelt voor om ook het vooraanzien op te knappen. Dit wordt verzoek zal bij het kerkbestuur worden ingediend. (De pastoor en Jaap Hoogenboom (Azn) zijn aanwezig). Piet Bocxe vraagt om net verzorgd bloemwerk op de baar en mooie planten rondom de kist op het kerkhof.

De heer Frans Castelijn geeft de voorlichting aan de mensen, maar misschien is een boekje de oplossing om de kosten overzichtelijk weer te geven aan de families. De bijdrage van aanspreker Castelijn wordt verhoogd naar fl. 175,00. Flip Hoogervorst vraagt het kerkbestuur wanneer er bekeken kan worden of de linkerkant geschud kan worden en uitgebreid kan worden. Sluiting van de vergadering door de voorzitter Ph. Hoogervorst.

1985 Bestuurssamenstelling januari 1985 is als volgt:

Voorzitter: Ph. Hoogervorst
Penningmeester: Berry Verlaan (Ezn)
Secretaris: Rien van Egmond (Jzn)
2e Secretaris: Tom Maijenburg (Pzn)
Lid: Gerrit Hoogenboom (Gerrit de koster)

1986 Modernisatie, het computertijdperk breekt aan.

(uit de notulen van de ledenvergadering van 1986 op
20-10-1986 in de ontmoetingsruimte van de kerk)
De voorzitter opent de vergadering nog steeds met een gebed. De linkerkant van het kerkhof wordt besproken en de conclusie was, dat het nog niet echt noodzakelijk is, aldus het kerkbestuur. De contributie wordt verhoogd: voor gezinnen nu fl. 15,00 en alleenstaanden fl.10,00. Hierna volgde een discussie over de contributie voor 1987, hier werd besloten om alleenstaanden vanaf 21 jaar, die inwonend zijn fl. 10,00 te laten betalen. De gezinnen gaan fl. 17,50 betalen en alleenstaanden die zelfstandig wonen gaan fl. 12,50 betalen. Deze nieuwe regeling wordt huis aan huis verspreid.

De firma Van Wengerden verzorgt voortaan het vervoer. De inning van de contributie gaat voortaan via de giro en het ledenbestand wordt in de computer ingevoerd. Er is een nieuwe koeling aangeschaft, de kosten zijn fl.9.684,00 Hiervoor is een schenking ontvangen van fl.5.000,00 en de rest wordt in 5 jaarlijkse termijnen afbetaald. Het Kwakelse veilingcomité is gevraagd een bijdrage te leveren voor de aanschaf van een hek voor het kerkhof. De vereniging wil dit bij de viering van het 40-jarig jubileum aan de parochie schenken. De voorzitter Ph. Hoogervorst sluit af.

1987 De Vereniging St. Godefridus bestaat nu 40 jaar (1947-1987)
Aanspreker Frans Castelijn overleed op 13 november 1987, op 67 jarige leeftijd.

1989 Piet Bocxe wordt de nieuwe aanspreker en volgt Tinus van der Hoorn op.

Pastoor Limburg gaat om gezondheidsredenen stoppen als pastoor. Pastoor Loos neemt in september van 1988 het roer over.

Na het overlijden van Frans Castelijn, heeft Tinus van der Hoorn de functie van aanspreker aanvaard. Deze functie bleek hij niet te kunnen combineren met zijn werk op de kwekerij en hij gaf aan na een jaar te willen stoppen met dit werk. Piet Bocxe heeft die functie nu overgenomen van Tinus van der Hoorn.

1990 Een mooi voorval uit de oude doos. Foutje... Bedankt!

Alie de Groot en Gemma van Zaal hebben ooit op een zondagmorgen bij het verkeerde adres gestaan. Zij moesten bij heer Schijf op de Boterdijk zijn. Zij belden aan en mevrouw Schijf deed open en vroeg wat zij kwamen doen. Alie zei: "Wij komen uw man afleggen". Waarop zij zei : "Die zit in de keuken te eten, kom maar kijken". De beide dames zeiden dat zij bij de familie Schijf moesten zijn en mochten binnenkomen om naar de pastorie te bellen en te vragen bij wie zij dan wel moesten zijn. (Mobieltjes bestonden toen nog niet).

Zij moesten wel bij Schijf zijn, maar bij hun buren. Dat was de broer van de Schijf waar zij nu in huis stonden. De broers leefden wel een beetje in onmin met elkaar en hoorden dus van ons dat hun broer en zwager overleden was. Het is toch alles nog goed gekomen. Later hebben zij er wel om moeten lachen, maar op dat moment was het erg pijnlijk. In De Kwakel kende men hem beter als Piet Brul of Piet Mangel.

1992 Ook Meerwijk - West behoort tot de Kwakelse parochie.

(uit de notulen van de ledenvergadering van 1991 op 28-2-1992 bij Restaurant Leenders). Meerwijk - West behoort ook tot de parochie, daar gaat ook een folder heen gestuurd worden. Mevrouw Alie de Groot bedankt voor haar functie als aflegster, maar had wel al een voorlopige plaatsvervangster geregeld. Gemma van Zaal heeft het afleggen even alleen gedaan, maar hierna kwam Puck Bruine de Bruin haar assisteren. Theo Hoogenboom vroeg of er vrijwilligers waren die nieuwe houtsnippers wilden strooien op het kerkhof. Er werd ook gesproken over een nieuwe beschoeiing aan de kant van het Kwakelsepad. Na ruim een uur werd de vergadering gesloten door secretaris

1994 St. Godefridus Begrafenisvereniging & St. Godefridus Dragersgilde.

De voorzitter deelt mede, dat de penningmeester Berry Verlaan zijn functie heeft neergelegd vanwege drukke werkzaamheden. Op verzoek van Tinus van der Hoorn wordt voortaan gesproken over "Dragersgilde" en "Begrafenisvereniging". De contributie hoeft niet verhoogd te worden, de vereniging is financieel gezond. Er zal spoedig wel een nieuwe penning-meester gezocht moeten worden. Op 1 oktober 1994 gaat pastoor Loos met emeritaat en Henk Hudepohl gaat als pastoraal werker gaat het op 1 januari 1995 overnemen.

1996 Emancipatie viert hoogtij, nu 2 dames in de kascommissie.

(uit de notulen van de ledenvergadering van 1996 op 18-3-1997 bij Dorpshuis De Quakel). Het aantal begrafenissen van niet leden vormt een extra inkomstenbron voor de vereniging. Waar de parochiegrenzen liggen is nog niet helemaal duidelijk. De nieuwe kascommissie wordt nu gevormd door de dames Lyda Klijn en Tiny Kooyman. De heer Gerrit Hogenboom (Gerrit de koster) vertrekt na 50 jaar als bestuurslid van de vereniging. De voorzitter staat hier uitgebreid bij stil en dankt de heer Hoogenboom voor zijn enorme inzet. De heer Hoogenboom krijgt naast de al eerder overhandigde cadeaus een contributievrij lidmaatschap voor hem en zijn echtgenote aangeboden. Gerrit dankt iedereen voor het vertrouwen dat men in hem had en heeft. Ook geeft hij aan dat het werk dat hij bij begrafenissen verricht heeft hem steeds weer veel waardering van de nabestaanden opleverde. Jaap Overwater wordt gekozen als nieuw bestuurslid. Alle zaken voor het kerkbestuur worden door Tiny Kooyman bij het kerkbestuur aangekaart.
Secretaris M. van Egmond.

1987 Tijdperk pastoor Verspeek met dubbel functie.

In december 1997 neemt pastoor Verspeek het over van pastor Henk Hudepohl. Verspeek blijft ook verbonden aan de andere parochie H. Urbanus in Nes aan de Amstel.

Jaap Overwater neemt de hamer over van Flip Hoogervorst
(uit de notulen van de ledenvergadering van 1999 op 11-4-2000 bij Dorpshuis De Quakel)Het ledental loopt toch wat terug doordat er nauwelijks nieuwe jonge leden bij komen.

De vereniging is er niet op uit om winst te maken, maar het vermogen loopt toch wat terug. Het voorstel voor de contributie wordt in 2000: gezinnen fl.25,00 en alleenstaanden fl. 17,50 per jaar, niet leden betalen na een sterfgeval fl. 1.600,00. De nieuwe bewoners worden niet allemaal automatisch lid, omdat zij vaak zelf een verzekering hebben afgesloten. Bij het parochieblaadje het "Lopend Vuurtje" zit een aanmeldingsformulier. Het kerkbestuur heeft op de begraafplaats een plek gecreëerd waar urnen geplaatst kunnen worden en waar de as verstrooid kan worden. De parochiegrenzen worden weer besproken.

Het kerkbestuur schenkt de vereniging een glazen deksel, een rok en een afdekkleed. Het kerkbestuur wordt bedankt voor deze schenking. De voorzitter Ph. Hoogervorst heeft enige tijd geleden al gemeld zijn functie te willen neerleggen. Tiny Kooyman doet hetzelfde namens het parochiebestuur, M. van der Hoorn namens het dragersgilde en Rien van Egmond namens de begrafenisvereniging. Piet Bocxe stelde voor elke drie jaar een andere voorzitter aan te stellen. Een korte zittingsperiode zou voor een kandidaat voorzitter een reden kunnen zijn deze functie eerder te accepteren. Uiteindelijk wordt besloten dat Jaap Overwater de functie van voorzitter op zich neemt en dat Theo Hoogenboom (Pzn) lid wordt van het bestuur. In de rondvraag werd er bij het kerkbestuur op aangedrongen, dat uitbreiding van het kerkhof hard nodig is. Door de nieuw te realiseren wijk "Het Zwarte Dorp" in 2003 breidt het dorp zich weer uit. Piet Bocxe stelde voor dat de bestuursleden van de vereniging jaarlijks een etentje of een uitje krijgen als blijk voor waardering voor het werk wat zij doen. De voorzitter sluit de vergadering af.

2000 De begraafplaats wordt uitgebreid en omsloten door een coniferenhaag.

(uit de notulen van de ledenvergadering van 2000 op 19-3-2001 bij Dorpshuis De Quakel). Als antwoord van het kerkbestuur deelde de voorzitter Nico van Kessel mede, dat er een halve meter grond aangebracht moet worden. Nadat dat gebeurd is moeten er nieuwe coniferen geplaatst worden, die de begraafplaats afschermen voor de buitenwereld.

Ook dient de waterput van de verkenners verplaatst te worden. Er volgt nog een discussie over nieuwe kleding. Co Plasmeijer (Czn) oppert om bij het kerkbestuur of het veilingcomité aan te kloppen voor de nieuwe kleding. De parochiegrenzen worden "zonder aanzien des persoons" door het kerkbestuur bepaald. Het kerkbestuur heeft te allen tijde het recht iemand aan te merken als parochiaan. Voorzitter J. Overwater sluit de vergadering.

2002 Co Plasmeijer volgt Piet Bocxe op als aanspreker.

Co vertelde dat hij voor het eerst met Piet Bocxe mee mocht om het vak van aanspreker te leren. Hij vroeg wat hij aan moest trekken. Piet zei doe maar je beste pak aan en alleen luisteren en je mond houden. Het was bij het overlijden van Arie van der Hulst aan de Amstel. Piet Bocxe is 13 jaar aanspreker geweest.

2007 Het jaarlijkse uitje heeft de naam gekregen Uitzonderlijk.

Dat humor ook belangrijk is om de functie van drager uit te kunnen voeren is menselijk. Er wordt altijd gespaard voor het jaarlijkse uitje, dat als titel kreeg: "Uitzondelijk".

2012 Begrafenisvereniging St. Godefridus al 65 jaar springlevend (1947-2012).

Dit jaar viert de vereniging het 65 jarig bestaan, vanaf 1947 is deze groep vrijwilligers in de weer. De geestelijken die leiding gaven aan de parochie vanaf 1947: de pastoors Noordman, Versteeg, Heemskerk, Adank, Limburg, Loos, Hudepohl, Verspeek en Woolderink. Zij werden geassisteerd door de kapelaans Van der Stap, Agterhof, Douwes, Steenman, Laan, Brandsma, Bollerman, De Jong, Baas, Zomerdijk en Granneman.

Het bestuur van de Begrafenisvereniging in maart 2012:
Voorzitter: Jaap Overwater
Penningmeester: Jaap Verhoef (Nzn)
Secretaris: Karel Nieuwendijk
Leden: Jan van der Knaap en Theo Hoogenboom (Pzn)
Voorzitter Dragersgilde: Quirinus van der Meer
Aansprekers: Co Plasmeijer (Czn) en Jaap Overwater
Jaap Overwater gaf aan te willen stoppen in 2012.
Bernadien Meijer gaat Co Plasmeijer assisteren.

St. Godefridus, van Harte Gefeliciteerd met het 65 jarig jubileum,
Het bestuur van Stichting De Kwakel Toen & Nu
www.de-kwakel.com 18 maart 2012